ES valstybės narės

FRA bendradarbiauja su visomis ES valstybėmis narėmis, kad padėtų geriau skatinti ir apsaugoti pagrindines teises nacionaliniu ir vietos lygmenimis.

ES vėliava

Agentūros teikiama pagalba ir ekspertinės žinios padeda valstybėms narėms visapusiškai gerbti pagrindines teises įgyvendinant ES teisę. Tai papildo agentūros bendradarbiavimą su ES institucijomis.

Siekdama užtikrinti glaudžius darbo santykius su FRA, kiekviena valstybė narė paskiria vyriausybės pareigūną, kuris tiesiogiai dirba su FRA kaip nacionalinių ryšių palaikymo pareigūnas.

Nacionalinių ryšių palaikymo pareigūnai (angl. NLO) yra pagrindiniai agentūros kontaktiniai centrai valstybėse narėse. Nuolatinis keitimasis informacija ir reguliarūs posėdžiai padeda sukurti tvirtą darbo partnerystę, kuri garantuoja, kad informacija bus dalijamasi, o nacionaliniai poreikiai bus pripažinti ir tenkinami.

Nacionalinių ryšių palaikymo pareigūnai turi galimybę pateikti nuomones apie FRA metinių darbo programų projektus. Tai agentūrai leidžia geriau suprasti pagrindinių teisių analizės tipą ir tai, kokios pagalbos reikia valstybėms narėms formuojant pagrįstą politiką. Agentūra reguliariai informuoja Nacionalinių ryšių palaikymo pareigūnus apie mokslinių tyrimų rezultatus, būsimas ataskaitas ir veiklą, o Nacionalinių ryšių palaikymo pareigūnai teikia atsiliepimus apie agentūros darbo tikslingumą ir aktualumą. Nacionalinių ryšių palaikymo pareigūnai taip pat padeda pranešti apie FRA veiklą atitinkamoms nacionalinėms ministerijoms, departamentams ir vyriausybės įstaigoms.

Nuo 2017 m. spalio mėn. Šiaurės Makedonija stebėtojos teisėmis dalyvauja FRA veikloje. Nuo 2018 m. liepos mėn. Serbija stebėtojos teisėmis dalyvauja FRA veikloje.

Bendradarbiavimas vykdant projektus

FRA palaiko nuolatinius ryšius su vyriausybės ekspertais nacionalinėse, regioninėse ir vietos administracijose ir organizuoja posėdžius su jais dėl konkrečių projektų. Šis bendradarbiavimas leidžia agentūrai geriau patenkinti praktikų ir pareigūnų, atsakingų už pagrindinių teisių apsaugą visais valdžios lygmenimis, poreikius.

Pavyzdžiui, vykdydama romų projektą, agentūra glaudžiai bendradarbiauja su ES valstybėmis narėmis kurdama metodus, kuriais vertinama romų integracijos pažanga visoje ES. Kitoje srityje FRA renka įrodymus, kaip ES gerbiamos lesbiečių, gėjų, biseksualų ir translyčių asmenų teisės, siekiant padėti vyriausybėms plėtoti politiką, atitinkančią ES pagrindinių teisių chartiją, kurioje draudžiama diskriminacija dėl seksualinės orientacijos.

Kontaktiniai duomenys

nlo@fra.europa.eu