Europos Taryba

Siekdama užtikrinti papildomumą ir pridėtinę vertę, Agentūra derina savo veiklą su Europos Tarybos veikla, ypač dėl savo metinės darbo programos ir bendradarbiavimo su pilietine visuomene. Tuo tikslu Europos bendrija sudarė susitarimą su Europos Taryba, siekdama užmegzti glaudų jos ir agentūros bendradarbiavimą. 2020 m. liepos mėn. Europos Taryba paskyrė Philippe’ą Boillat’ą nepriklausomu asmeniu FRA vykdomojoje valdyboje ir FRA valdyboje, o Lawrence’ą Early – pakaitiniu nariu.

Europos Tarybos paskirtas nepriklausomas asmuo dalyvauja priimant sprendimus valdyboje, kuri visų pirma tvirtina metinę darbo programą ir metinę ataskaitą bei skiria mokslo komiteto narius.

Philippe’as Boillat’as pakeis prof. Rainer’į Hofmann’ą. Ankstesni nariai buvo M. de Boer-Buquicchio ir Guy De Vel.

FRA glaudžiai bendradarbiauja su šiais Europos Tarybos organais:

Kontaktiniai duomenys

Massimo Toschi, FRA kontaktinis asmuo dėl bendradarbiavimo su Europos Taryba
FRA_CoEcooperation(at)fra.europa.eu

Downloads