Galimybė visuomenei susipažinti su dokumentais

Prašymo rūšis

Prašymo rūšis

Asmens duomenys

Prašymo formoje nurodytų asmens duomenų tvarkymui taikoma apsaugos politika, nustatyta 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo. Žr. http://fra.europa.eu/en/data-protection-statement ir susijusį informacinį pranešimą duomenų subjektams, prašantiems leisti susipažinti su dokumentais, kurį galima rasti čia.

Informacija apie prašomą (-us) dokumentą (-us)

Pateikimas
Už kopijavimą ir siuntimą gali būti imamas mokestis, jei dokumentas ilgesnis nei 20 puslapių.
2 + 9 =

Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.