You are here:

* obligatorisk felt

Begæringstype

Personlige oplysninger

Behandlingen af personoplysningerne i begæringen er underlagt de beskyttelsespolitikker, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Se: http://fra.europa.eu/en/data-protection-statement og den tilhørende meddelelse til registrerede, der anmoder om aktindsigt her.

Oplysninger om det eller de begærede dokumenter

13 + 1 =