You are here:

Artikel 1 - Den menneskelige værdighed

Den menneskelige værdighed er ukrænkelig. Den skal respekteres og beskyttes.

  Text:

  Den menneskelige værdighed er ikke blot en grundlæggende rettighed i sig selv, men udgør selve fundamentet for de grundlæggende rettigheder. Verdenserklæringen om menneskerettigheder af 1948 stadfæster den menneskelige værdighed i sin indledning: »... da anerkendelse af den mennesket iboende værdighed og af de lige og ufortabelige rettigheder for alle medlemmer af den menneskelige familie er grundlaget for frihed, retfærdighed og fred i verden«. I dom af 9. oktober 2001, sag C-377/98, Kongeriget Nederlandene mod Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union, Sml. I, s. 7079, præmis nr. 70-77, bekræftede Domstolen, at en grundlæggende ret til menneskelig værdighed er et element i EU-retten.
  Derfor kan ingen af de rettigheder, der er fastlagt i dette charter, anvendes til at krænke et andet menneskes værdighed, og den menneskelige værdighed hører til substansen af de rettigheder, der er fastlagt i dette charter. Den kan derfor heller ikke krænkes ved begrænsning af en rettighed.

  Source:
  Den Europæiske Unions Tidende C 303/17 - 14.12.2007

  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Disse forklaringer blev oprindelig udarbejdet under præsidiet for den forsamling, der udarbejdede chartret om grundlæggende rettigheder. De er blevet ajourført under Det Europæiske Konvents præsidiums ansvar i lyset af de udkast til tilpasninger, som konventet har foretaget i charterteksten (især i artikel 51 og 52) og videreudviklingen af EU-retten. Selv om forklaringerne ikke i sig selv har retskraft, udgør de et værdifuldt fortolkningsinstrument beregnet til nærmere præcisering af chartrets bestemmelser.
 • CJEU Case C-18/19 / Opinion
  WM v Stadt Frankfurt am Main
  Decision date:
  27 Feb 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:130
 • CJEU Joined Cases C-540/17 and C-541/17 / Order
  Bundesrepublik Deutschland v Adel Hamed and Amar Omar
  Decision date:
  13 Nov 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Tenth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:964
 • CJEU Case C-233/18/ Jugdment
  Zubair Haqbin v Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers
  Decision date:
  12 Nov 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court, Grand Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Borders and Visa
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:956
 • CJEU Case C-233/18/ Opinion
  Zubair Haqbin v Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers
  Decision date:
  06 Jun 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:468
 • CJEU Case C-151/17 / Judgement
  Swedish Match AB v Secretary of State for Health
  Decision date:
  22 Nov 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:938
 • CJEU Case C-652/16 / Judgment
  Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova and Rauf Emin Ogla Ahmedbekov v Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite
  Decision date:
  04 Oct 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:801
 • CJEU Case C-247/17 / Opinion
  Denis Raugevicius
  Decision date:
  25 Jul 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:616
 • CJEU Case C-652/16 / Opinion
  Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova, Rauf Emin Ogla Ahmedbekov v Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite
  Decision date:
  28 Jun 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:514
 • Portugal / Constitutional Court / 225/2018
  Request for an abstract review of constitutionality made by a Group of Members of the Parliament.
  Decision date:
  24 Apr 2018
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision
 • Finland / Supreme Administrative Court / KHO:2018:52; Decision 1762; 3891/4/17
  X v the Finnish Immigration Service
  Decision date:
  13 Apr 2018
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Asylum and migration
  Borders and Visa
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:FI:KHO:2018:52

45 results found

 • Charter of Fundamental Rights and Freedoms

  URL:
  Charter of Fundamental Rights and Freedoms
  Country:
  Czechia

  Article 1 All people are free and equal in their dignity and rights. Their fundamental rights and freedoms are inherent, inalienable, non-prescriptible, and irrepealable. Article 10 (1) Everyone has the right to demand that her human dignity, personal honour, and good reputation be respected, and that her name be protected.

 • Constitution of the Czech Republic

  URL:
  Constitution of the Czech Republic
  Country:
  Czechia

  Preamble We, the citizens of the Czech Republic (…) Resolved to build, safeguard, and develop the Czech Republic in the spirit of the sanctity of human dignity and liberty, As the homeland of free citizens enjoying equal rights, conscious of their duties towards others and their responsibility towards the community, As a free and democratic state founded on respect for human rights and on the principles of civic society, As a part of the family of democracies in Europe and around the world, Resolved to guard and develop together the natural and cultural, material and spiritual wealth handed down to us, Resolved to abide by all proven principles of a state governed by the rule of law (…)

 • Listina základních práv a svobod

  URL:
  Listina základních práv a svobod
  Country:
  Czechia

  Článek 1 Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Článek 10 (1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.

 • Ústava České republiky

  URL:
  Ústava České republiky
  Country:
  Czechia

  My, občané České republiky (...) odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu (...)

 • The Protection of Freedoms Act 2012

  URL:
  The Protection of Freedoms Act 2012
  Country:
  United Kingdom

  Part 7 Trafficking people for exploitation

 • Instrument of Government

  URL:
  Instrument of Government
  Country:
  Sweden

  Chapter 1 - Basic principles of the form of government: Article 2 Public power shall be exercised with respect for the equal worth of all and the liberty and dignity of the individual. (…)

 • Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

  URL:
  Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform
  Country:
  Sweden

  1 kapitlet - Statsskickets grunder: 2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. (…)

 • Constitutión Española

  URL:
  Constitutión Española
  Country:
  Spain

  PreambleLa Nación española, (...) proclama su voluntad de: (...) Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.(...)Artículo 101. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. (...)

 • Constitution of the Kingdom of Spain

  URL:
  Constitution of the Kingdom of Spain
  Country:
  Spain

  Preamble The Spanish Nation, (...) proclaims its will to: (...) Promote the progress of culture and of the economy to ensure a dignified quality of life for all. (...) Article 101. The dignity of the person, the inviolable rights which are inherent, the free development of the personality, the respect for the law and for the rights of others are the foundation of political order and social peace. (...)

 • Constitution of the Republic of Slovenia

  URL:
  Constitution of the Republic of Slovenia
  Country:
  Slovenia

  article 21 Respect for human personality and dignity shall be guaranteed in criminal and in all other legal proceedings, as well as during the deprivation of liberty and enforcement of punitive sanctions. Violence of any form against any person whose liberty has been restricted in any way is prohibited, as is the use of any form of coercion in obtaining confessions and statements. Article 34 Everyone has the right to personal dignity and safety.

 • Ustava Republike Slovenije

  URL:
  Ustava Republike Slovenije
  Country:
  Slovenia

  21. člen Zagotovljeno je spoštovanje človekove osebnosti in njegovega dostojanstva v kazenskem in v vseh drugih pravdnih postopkih, in prav tako med odvzemom prostosti in izvrševanjem kazni. Prepovedano je vsakršno nasilje nad osebami, ki jim je prostost kakorkoli omejena, ter vsakršno izsiljevanje priznanj in izjav. 34. člen Vsakdo ima pravico do osebnega dostojanstva in varnosti.

 • Constitution of the Slovak Republic

  URL:
  Constitution of the Slovak Republic
  Country:
  Slovakia

  Article 12(1) People are free and equal in dignity and in rights. Basic rights and freedoms are inviolable, inalienable, imprescriptible, and indefeasible. (...) Article 19(1) Everyone has the right to the preservation of human dignity, personal honour, reputation and the protection of good name. (...)

 • Ústava Slovenskej republiky

  URL:
  Ústava Slovenskej republiky
  Country:
  Slovakia

  Čl. 12(1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. (...) Čl. 19(1) Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena. (...)

 • Constituția României

  URL:
  Constituția României
  Country:
  Romania

  Articolul 1(...) (3) România este stat de drept, democratic si social, în care demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezinta valori supreme, în spiritul traditiilor democratice ale poporului român si idealurilor Revolutiei din decembrie 1989, si sunt garantate. (...) Articolul 30(...) (6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulara a persoanei si nici dreptul la propria imagine. (...)

 • Constitution of Romania

  URL:
  Constitution of Romania
  Country:
  Romania

   Article 1(...) (3) Romania is a democratic and social state, governed by the rule of law, in which human dignity, the citizens' rights and freedoms, the free development of human personality, justice and political pluralism represent supreme values, in the spirit of the democratic traditions of the Romanian people and the ideals of the Revolution of December 1989, and shall be guaranteed. (...) Article 30(...) … (6) Freedom of expression shall not be prejudicial to the dignity, honour, privacy of a person, and to the right to one's own image. (...)

 • Constituição da República Portuguesa

  URL:
  Constituição da República Portuguesa
  Country:
  Portugal

  Artigo 1.º (República Portuguesa) Portugal é uma República soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Artigo 13.º (Princípio da igualdade) 1. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Artigo 26.º (Outros direitos pessoais) 2. A lei estabelecerá garantias efectivas contra a utilização abusiva, ou contrária à dignidade humana, de informações relativas às pessoas e famílias. 3. A lei garantirá a dignidade pessoal e a identidade genética do ser humano, nomeadamente na criação, desenvolvimento e utilização das tecnologias e na experimentação científica. Artigo 59.º (Direitos dos trabalhadores) 1. Todos os trabalhadores, sem distinção de idade, sexo, raça, cidadania, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, têm direito: b) À organização do trabalho em condições socialmente dignificantes, de forma a facultar a realização pessoal e a permitir a conciliação da actividade profissional com a vida familiar. Artigo 67.º (Família) 2. Incumbe, designadamente, ao Estado para proteção da família: e) Regulamentar a procriação assistida, em termos que salvaguardem a dignidade da pessoa humana. Artigo 206.º (Audiências dos tribunais) As audiências dos tribunais são públicas, salvo quando o próprio tribunal decidir o contrário, em despacho fundamentado, para salvaguarda da dignidade das pessoas e da moral pública ou para garantir o seu normal funcionamento.

 • Constitution of the Portuguese Republic

  URL:
  Constitution of the Portuguese Republic
  Country:
  Portugal

  Article 1 (Portuguese Republic) Portugal is a sovereign Republic, based on the dignity of the human person and the will of the people and committed to building a free, just and solidary society. Article 13 (Principle of equality) (1) All citizens have the same social dignity and are equal before the law. Article 26 (Other personal rights) (2) The law shall lay down effective guarantees against the improper procurement and misuse of information concerning persons and families and its procurement or use contrary to human dignity. (3) The law shall guarantee the personal dignity and genetic identity of the human person, particularly in the creation, development and use of technologies and in scientific experimentation. Article 59 (Workers' rights) (1) Regardless of age, sex, race, citizenship, place of origin, religion and political or ideological convictions, every worker has the right: (b) That the work be organised under conditions of social dignity and in such a way as to provide personal fulfilment and to make it possible to reconcile work and family life. Article 67 (Family) (2) In order to protect the family, the state is particularly charged with: (e) Regulating assisted procreation in such a way as to safeguard the dignity of the human person. Article 206 (Court hearings) Court hearings are public, save when, in order to safeguard personal dignity or public moral, or to insure its normal operation, the court itself decides otherwise in a written order that sets out the grounds of its decision.

 • Constitution of the Republic of Poland

  URL:
  Constitution of the Republic of Poland
  Country:
  Poland

  Preamble(...) We, the Polish Nation - all citizens of the Republic, ... (...) call upon all those who will apply this Constitution for the good of the Third Republic to do so paying respect to the inherent dignity of the person, his or her right to freedom, the obligation of solidarity with others, and respect for these principles as the unshakeable foundation of the Republic of Poland.Article 30 The inherent and inalienable dignity of the person shall constitute a source of freedoms and rights of persons and citizens. It shall be inviolable. The respect and protection thereof shall be the obligation of public authorities.

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

  URL:
  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  Country:
  Poland

  Preambuła(...) my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, (...) Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.Art. 30 Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

 • Constitution of the Republic of Lithuania

  URL:
  Constitution of the Republic of Lithuania
  Country:
  Lithuania

  Article 21. The human person shall be inviolable. Human dignity shall be protected by law.(…)

3 results found

 • Council of Europe Convention against Trafficking in Human Organs

  URL:
  (CoE Trafficking in Human Organs Convention)

  Preamble: ‘[...] Considering that the trafficking in human organs violates human dignity and the right to life and constitutes a serious threat to public health;’

 • Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930

  URL:
  (2014 Protocol to the Forced Labour Convention)

  Preamble: ‘[...] Recognizing that the prohibition of forced or compulsory labour forms part of the body of fundamental rights, and that forced or compulsory labour violates the human rights and dignity of millions of women and men, girls and boys, contributes to the perpetuation of poverty and stands in the way of the achievement of decent work for all, [...].‘

 • UN General Assembly Resolution 70/175 (2015) - United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules)

  URL:
  (the Nelson Mandela Rules)

  Rule 1 ‘All prisoners shall be treated with the respect due to their inherent dignity and value as human beings. No prisoner shall be subjected to, and all prisoners shall be protected from, torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, for which no circumstances whatsoever may be invoked as a justification. The safety and security of prisoners, staff, service providers and visitors shall be ensured at all times.‘ Rule 5 ‘1. The prison regime should seek to minimize any differences between prison life and life at liberty that tend to lessen the responsibility of the prisoners or the respect due to their dignity as human beings.‘ Rule 50 ‘The laws and regulations governing searches of prisoners and cells shall be in accordance with obligations under international law and shall take into account international standards and norms, keeping in mind the need to ensure security in the prison. Searches shall be conducted in a manner that is respectful of the inherent human dignity and privacy of the individual being searched, as well as the principles of proportionality, legality and necessity.‘

2 results found

 • Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders

  URL:
  (Schengen Borders Code)

  Preamble: ‘(7) Border checks should be carried out in such a way as to fully respect human dignity. Border control should be carried out in a professional and respectful manner and be proportionate to the objectives pursued.’ Article 7 - Conduct of border checks ‘(1) Border guards shall, in the performance of their duties, fully respect human dignity, in particular in cases involving vulnerable persons.’

 • Regulation (EU) No 536/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC Text with EEA relevance

  URL:
  (Regulation on clinical trials on medicinal products for human use)

  ‘(1) In a clinical trial the rights, safety, dignity and well-being of subjects should be protected and the data generated should be reliable and robust. The interests of the subjects should always take priority over all other interests.’ ‘(27) Human dignity and the right to the integrity of the person are recognised in the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the ‘Charter’). In particular, the Charter requires that any intervention in the field of biology and medicine cannot be performed without free and informed consent of the person concerned. Directive 2001/20/EC contains an extensive set of rules for the protection of subjects. These rules should be upheld. Regarding the rules concerning the determination of the legally designated representatives of incapacitated persons and minors, those rules diverge in Member States. It should therefore be left to Member States to determine the legally designated representatives of incapacitated persons and minors. Incapacitated subjects, minors, pregnant women and breastfeeding women require specific protection measures.’ ‘(83) This Regulation respects the fundamental rights and observes the principles recognised in particular by the Charter and notably human dignity, the integrity of the person, the rights of the child, respect for private and family life, the protection of personal data and the freedom of art and science. This Regulation should be applied by the Member States in accordance with those rights and principles.’ Article 3 - General principle ‘A clinical trial may be conducted only if: (a) the rights, safety, dignity and well-being of subjects are protected and prevail over all other interests; and (b) it is designed to generate reliable and robust data.’