eu-charter

EU Charter of Fundamental Rights

Artikel 1 - Den menneskelige værdighed

Artikel 1 - Den menneskelige værdighed

Den menneskelige værdighed er ukrænkelig. Den skal respekteres og beskyttes.

 • Text:

  Den menneskelige værdighed er ikke blot en grundlæggende rettighed i sig selv, men udgør selve fundamentet for de grundlæggende rettigheder. Verdenserklæringen om menneskerettigheder af 1948 stadfæster den menneskelige værdighed i sin indledning: »... da anerkendelse af den mennesket iboende værdighed og af de lige og ufortabelige rettigheder for alle medlemmer af den menneskelige familie er grundlaget for frihed, retfærdighed og fred i verden«. I dom af 9. oktober 2001, sag C-377/98, Kongeriget Nederlandene mod Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union, Sml. I, s. 7079, præmis nr. 70-77, bekræftede Domstolen, at en grundlæggende ret til menneskelig værdighed er et element i EU-retten.
  Derfor kan ingen af de rettigheder, der er fastlagt i dette charter, anvendes til at krænke et andet menneskes værdighed, og den menneskelige værdighed hører til substansen af de rettigheder, der er fastlagt i dette charter. Den kan derfor heller ikke krænkes ved begrænsning af en rettighed.

  Source:
  Den Europæiske Unions Tidende C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Disse forklaringer blev oprindelig udarbejdet under præsidiet for den forsamling, der udarbejdede chartret om grundlæggende rettigheder. De er blevet ajourført under Det Europæiske Konvents præsidiums ansvar i lyset af de udkast til tilpasninger, som konventet har foretaget i charterteksten (især i artikel 51 og 52) og videreudviklingen af EU-retten. Selv om forklaringerne ikke i sig selv har retskraft, udgør de et værdifuldt fortolkningsinstrument beregnet til nærmere præcisering af chartrets bestemmelser.
 • WM v Stadt Frankfurt am Main
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:130
 • Bundesrepublik Deutschland v Adel Hamed and Amar Omar
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Tenth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:964
 • Zubair Haqbin v Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court, Grand Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security, Borders and Visa
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:956
 • Zubair Haqbin v Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:468
 • Swedish Match AB v Secretary of State for Health
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:938
 • Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova and Rauf Emin Ogla Ahmedbekov v Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security, Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:801
 • Denis Raugevicius
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:616
 • Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova, Rauf Emin Ogla Ahmedbekov v Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security, Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:514
 • Request for an abstract review of constitutionality made by a Group of Members of the Parliament.
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • X v the Finnish Immigration Service
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Asylum and migration, Borders and Visa
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:FI:KHO:2018:52

45 results found

 • Charter of Fundamental Rights and Freedoms
  Land:
  Czechia

  Article 1 All people are free and equal in their dignity and rights. Their fundamental rights and freedoms are inherent, inalienable, non-prescriptible, and irrepealable. Article 10 (1) Everyone has the right to demand that her human dignity, personal honour, and good reputation be respected, and that her name be protected.

 • Constitution of the Czech Republic
  Land:
  Czechia

  Preamble We, the citizens of the Czech Republic (…) Resolved to build, safeguard, and develop the Czech Republic in the spirit of the sanctity of human dignity and liberty, As the homeland of free citizens enjoying equal rights, conscious of their duties towards others and their responsibility towards the community, As a free and democratic state founded on respect for human rights and on the principles of civic society, As a part of the family of democracies in Europe and around the world, Resolved to guard and develop together the natural and cultural, material and spiritual wealth handed down to us, Resolved to abide by all proven principles of a state governed by the rule of law (…)

 • Listina základních práv a svobod
  Land:
  Czechia

  Článek 1 Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Článek 10 (1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.

 • Ústava České republiky
  Land:
  Czechia

  My, občané České republiky (...) odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu (...)

 • The Protection of Freedoms Act 2012
  Land:
  United Kingdom

  Part 7 Trafficking people for exploitation

 • Instrument of Government
  Land:
  Sweden

  Chapter 1 - Basic principles of the form of government: Article 2 Public power shall be exercised with respect for the equal worth of all and the liberty and dignity of the individual. (…)

 • Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform
  Land:
  Sweden

  1 kapitlet - Statsskickets grunder: 2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. (…)

 • Constitutión Española
  Land:
  Spain

  PreambleLa Nación española, (...) proclama su voluntad de: (...) Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.(...)Artículo 101. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. (...)

 • Constitution of the Kingdom of Spain
  Land:
  Spain

  Preamble The Spanish Nation, (...) proclaims its will to: (...) Promote the progress of culture and of the economy to ensure a dignified quality of life for all. (...)

  Article 101. The dignity of the person, the inviolable rights which are inherent, the free development of the personality, the respect for the law and for the rights of others are the foundation of political order and social peace. (...)

 • Constitution of the Republic of Slovenia
  Land:
  Slovenia

  article 21 Respect for human personality and dignity shall be guaranteed in criminal and in all other legal proceedings, as well as during the deprivation of liberty and enforcement of punitive sanctions. Violence of any form against any person whose liberty has been restricted in any way is prohibited, as is the use of any form of coercion in obtaining confessions and statements. Article 34 Everyone has the right to personal dignity and safety.

 • Ustava Republike Slovenije
  Land:
  Slovenia

  21. člen Zagotovljeno je spoštovanje človekove osebnosti in njegovega dostojanstva v kazenskem in v vseh drugih pravdnih postopkih, in prav tako med odvzemom prostosti in izvrševanjem kazni. Prepovedano je vsakršno nasilje nad osebami, ki jim je prostost kakorkoli omejena, ter vsakršno izsiljevanje priznanj in izjav.

  34. člen Vsakdo ima pravico do osebnega dostojanstva in varnosti.

 • Constitution of the Slovak Republic
  Land:
  Slovakia

  Article 12(1) People are free and equal in dignity and in rights. Basic rights and freedoms are inviolable, inalienable, imprescriptible, and indefeasible. (...) Article 19(1) Everyone has the right to the preservation of human dignity, personal honour, reputation and the protection of good name. (...)

 • Ústava Slovenskej republiky
  Land:
  Slovakia

  Čl. 12(1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. (...) Čl. 19(1) Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena. (...)

 • Constituția României
  Land:
  Romania

  Articolul 1(...) (3) România este stat de drept, democratic si social, în care demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezinta valori supreme, în spiritul traditiilor democratice ale poporului român si idealurilor Revolutiei din decembrie 1989, si sunt garantate. (...) Articolul 30(...) (6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulara a persoanei si nici dreptul la propria imagine. (...)

 • Constitution of Romania
  Land:
  Romania

   Article 1(...) (3) Romania is a democratic and social state, governed by the rule of law, in which human dignity, the citizens' rights and freedoms, the free development of human personality, justice and political pluralism represent supreme values, in the spirit of the democratic traditions of the Romanian people and the ideals of the Revolution of December 1989, and shall be guaranteed. (...) Article 30(...) … (6) Freedom of expression shall not be prejudicial to the dignity, honour, privacy of a person, and to the right to one's own image. (...)

 • Constituição da República Portuguesa
  Land:
  Portugal

  Artigo 1.º (República Portuguesa) Portugal é uma República soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Artigo 13.º (Princípio da igualdade) 1. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Artigo 26.º (Outros direitos pessoais) 2. A lei estabelecerá garantias efectivas contra a utilização abusiva, ou contrária à dignidade humana, de informações relativas às pessoas e famílias. 3. A lei garantirá a dignidade pessoal e a identidade genética do ser humano, nomeadamente na criação, desenvolvimento e utilização das tecnologias e na experimentação científica. Artigo 59.º (Direitos dos trabalhadores) 1. Todos os trabalhadores, sem distinção de idade, sexo, raça, cidadania, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, têm direito: b) À organização do trabalho em condições socialmente dignificantes, de forma a facultar a realização pessoal e a permitir a conciliação da actividade profissional com a vida familiar. Artigo 67.º (Família) 2. Incumbe, designadamente, ao Estado para proteção da família: e) Regulamentar a procriação assistida, em termos que salvaguardem a dignidade da pessoa humana. Artigo 206.º (Audiências dos tribunais) As audiências dos tribunais são públicas, salvo quando o próprio tribunal decidir o contrário, em despacho fundamentado, para salvaguarda da dignidade das pessoas e da moral pública ou para garantir o seu normal funcionamento.

 • Constitution of the Portuguese Republic
  Land:
  Portugal

  Article 1 (Portuguese Republic) Portugal is a sovereign Republic, based on the dignity of the human person and the will of the people and committed to building a free, just and solidary society. Article 13 (Principle of equality) (1) All citizens have the same social dignity and are equal before the law. Article 26 (Other personal rights) (2) The law shall lay down effective guarantees against the improper procurement and misuse of information concerning persons and families and its procurement or use contrary to human dignity. (3) The law shall guarantee the personal dignity and genetic identity of the human person, particularly in the creation, development and use of technologies and in scientific experimentation. Article 59 (Workers' rights) (1) Regardless of age, sex, race, citizenship, place of origin, religion and political or ideological convictions, every worker has the right: (b) That the work be organised under conditions of social dignity and in such a way as to provide personal fulfilment and to make it possible to reconcile work and family life. Article 67 (Family) (2) In order to protect the family, the state is particularly charged with: (e) Regulating assisted procreation in such a way as to safeguard the dignity of the human person. Article 206 (Court hearings) Court hearings are public, save when, in order to safeguard personal dignity or public moral, or to insure its normal operation, the court itself decides otherwise in a written order that sets out the grounds of its decision.

 • Constitution of the Republic of Poland
  Land:
  Poland

  Preamble(...) We, the Polish Nation - all citizens of the Republic, ... (...) call upon all those who will apply this Constitution for the good of the Third Republic to do so paying respect to the inherent dignity of the person, his or her right to freedom, the obligation of solidarity with others, and respect for these principles as the unshakeable foundation of the Republic of Poland.Article 30 The inherent and inalienable dignity of the person shall constitute a source of freedoms and rights of persons and citizens. It shall be inviolable. The respect and protection thereof shall be the obligation of public authorities.

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  Land:
  Poland

  Preambuła(...) my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, (...) Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.Art. 30 Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

 • Constitution of the Republic of Lithuania
  Land:
  Lithuania

  Article 21. The human person shall be inviolable. Human dignity shall be protected by law.(…)

1 results found

 • Regulation (EU) No 536/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC Text with EEA relevance

  Article 3 General principle

  A clinical trial may be conducted only if:

  (a) the rights, safety, dignity and well-being of subjects are protected and prevail over all other interests; and

  (b) it is designed to generate reliable and robust data.

5 results found

 • Universal Declaration of Human Rights

  Preamble

  Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

  Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people,

  Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law, Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations,

  Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom,

  Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in co-operation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms,

  Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge,

  Now, therefore

  THE GENERAL ASSEMBLY

  proclaims THIS UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.

 • Convention on the Rights of Persons with Disabilities

  Article 17 – Protecting the integrity of the person

  Every person with disabilities has a right to respect for his or her physical and mental integrity on an equal basis with others.

 • International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

  Article 1

  1. All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.

  2. All peoples may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resources without prejudice to any obligations arising out of international economic co-operation, based upon the principle of mutual benefit, and international law. In no may a people be deprived of its own means of subsistence.

  3. The States Parties to the present Covenant, including those having responsibility for the administration of Non-Self-Governing and Trust Territories, shall promote the realization of the right of self-determination, and shall respect that right, in conformity with the provisions of the Charter of the United Nations.

 • International Covenant on Civil and Political Rights

  Article 1

  1. All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural developmen

 • Council of Europe Convention against Trafficking in Human Organs

  Preamble:
  ‘[...] Considering that the trafficking in human organs violates human dignity and the right to life and constitutes a serious threat to public health;’