eu-charter

EU Charter of Fundamental Rights

Artikel 1 - Den menneskelige værdighed

Artikel 1 - Den menneskelige værdighed

Den menneskelige værdighed er ukrænkelig. Den skal respekteres og beskyttes.

 • Text:

  Den menneskelige værdighed er ikke blot en grundlæggende rettighed i sig selv, men udgør selve fundamentet for de grundlæggende rettigheder. Verdenserklæringen om menneskerettigheder af 1948 stadfæster den menneskelige værdighed i sin indledning: »... da anerkendelse af den mennesket iboende værdighed og af de lige og ufortabelige rettigheder for alle medlemmer af den menneskelige familie er grundlaget for frihed, retfærdighed og fred i verden«. I dom af 9. oktober 2001, sag C-377/98, Kongeriget Nederlandene mod Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union, Sml. I, s. 7079, præmis nr. 70-77, bekræftede Domstolen, at en grundlæggende ret til menneskelig værdighed er et element i EU-retten.
  Derfor kan ingen af de rettigheder, der er fastlagt i dette charter, anvendes til at krænke et andet menneskes værdighed, og den menneskelige værdighed hører til substansen af de rettigheder, der er fastlagt i dette charter. Den kan derfor heller ikke krænkes ved begrænsning af en rettighed.

  Source:
  Den Europæiske Unions Tidende C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Disse forklaringer blev oprindelig udarbejdet under præsidiet for den forsamling, der udarbejdede chartret om grundlæggende rettigheder. De er blevet ajourført under Det Europæiske Konvents præsidiums ansvar i lyset af de udkast til tilpasninger, som konventet har foretaget i charterteksten (især i artikel 51 og 52) og videreudviklingen af EU-retten. Selv om forklaringerne ikke i sig selv har retskraft, udgør de et værdifuldt fortolkningsinstrument beregnet til nærmere præcisering af chartrets bestemmelser.
 • R.P. v Director of the Pension Department in the Ministry of the Interior
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Regional Court in Częstochowa
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Secretary of State (Immigration) v Alien
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Council of State
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:NL:RVS:2016:575
 • Appeal lodged by a Ukrainian citizen against a judicial decision
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court of Justice
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
 • V.M.B
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Cassation Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society
  ECLI (European case law identifier):
 • A, B and C v Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  COURT (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Elisabeta Dano and Florin Dano v Jobcenter Leipzig
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:2358
 • Elisabeta Dano and Florin Dano v Jobcenter Leipzig
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:341
 • Cimade, Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) v Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Servet Kamberaj v Istituto per l’Edilizia Sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Bolzano
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • N.S. v Secretary of State for the Home Department M.E. et al. v Refugee applications Commissioner et al.
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2011:865

45 results found

 • De Belgische Grondwet
  Country:
  Belgium

  Artikel 23Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.
  Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen.
  Die rechten omvatten inzonderheid :
  1° het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, alsmede het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen;
  2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand;
  3° het recht op een behoorlijke huisvesting;
  4° het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu;
  5° het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing;
  6° het recht op gezinsbijslagen.

 • La Constitution Belge
  Country:
  Belgium

   Article 23 Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
  à cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.
  Ces droits comprennent notamment :
  1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective;
  2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique;
  3° le droit à un logement décent;
  4° le droit à la protection d'un environnement sain;
  5° le droit à l'épanouissement culturel et social ;
  6° le droit aux prestations familiales.

 • The Belgian Constitution
  Country:
  Belgium

  Article 23 Everyone has the right to lead a life in keeping with human dignity.
  To this end, the laws, federate laws and rules referred to in Article 134 guarantee
  economic, social and cultural rights, taking into account corresponding obligations, and
  determine the conditions for exercising them.
  These rights include among others:
  1° the right to employment and to the free choice of an occupation within the context
  of a general employment policy, aimed among others at ensuring a level of employment
  that is as stable and high as possible, the right to fair terms of employment and to fair
  remuneration, as well as the right to information, consultation and collective negotiation;
  2° the right to social security, to health care and to social, medical and legal aid;
  3° the right to decent accommodation;
  4° the right to the protection of a healthy environment;
  5° the right to cultural and social fulfilment;
  6° the right to family allowances.

 • Bundesverfassungsgesetz vom 29. November 1988 über den Schutz der persönlichen Freiheit
  Country:
  Austria

  Artikel 1 (...)(4) Wer festgenommen oder angehalten wird, ist unter Achtung der Menschenwürde und mit möglichster Schonung der Person zu behandeln und darf nur solchen Beschränkungen unterworfen werden, die dem Zweck der Anhaltung angemessen oder zur Wahrung von Sicherheit und Ordnung am Ort seiner Anhaltung notwendig sind.

 • Federal Constitutional Law of 29 November 1988 on the Protection of Personal Liberty
  Country:
  Austria

  Article 1(...)(4) Whoever is arrested or detained shall be treated with respect for human dignity and with all feasible personal consideration and may be subjected only to such restrictions as are commensurate with the purpose of the detention or necessary for the maintenance of security and order in the place of his/her detention.

0 results found

0 results found