You are here:

Afsnit II Friheder

 • Artikel 6 - Ret til frihed og sikkerhed

   Enhver har ret til frihed og personlig sikkerhed.

 • Artikel 7 - Respekt for privatliv og familieliv

   Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin kommunikation.

 • Artikel 8 - Beskyttelse af personoplysninger
   1. Enhver har ret til beskyttelse af personoplysninger, der vedrører den pågældende.
   2. Disse oplysninger skal behandles rimeligt, til udtrykkeligt angivne formål og på grundlag af de berørte personers samtykke eller på et andet berettiget ved lov fastsat grundlag. Enhver har ret til adgang til indsamlede oplysninger, der vedrører den pågældende, og til berigtigelse heraf.
   3. Overholdelsen af disse regler er underlagt en uafhængig myndigheds kontrol.
 • Artikel 9 - Ret til at indgå ægteskab og ret til at stifte familie

   Retten til at indgå ægteskab og retten til at stifte familie sikres i overensstemmelse med de nationale love om udøvelsen af denne ret.

 • Artikel 10 - Ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed
   1. Enhver har ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed. Denne ret omfatter frihed til at skifte religion eller tro samt frihed til enten alene eller sammen med andre, offentligt eller privat at udøve sin religion eller tro gennem gudstjeneste, undervisning, andagt og overholdelse af religiøse skikke.
   2. Retten til militærnægtelse af samvittighedsgrunde anerkendes i overensstemmelse med de nationale love om udøvelsen af denne ret.
 • Artikel 11 - Ytrings- og informationsfrihed
   1. Enhver har ret til ytringsfrihed. Denne ret omfatter meningsfrihed og frihed til at modtage eller meddele oplysninger eller tanker uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til landegrænser.
   2. Mediefrihed og mediernes pluralisme respekteres.
 • Artikel 12 - Forsamlings- og foreningsfrihed
   1. Enhver har ret til frit at deltage i fredelige forsamlinger og til foreningsfrihed på alle niveauer, navnlig i forbindelse med politiske og faglige sammenslutninger og medborgersammenslutninger, hvilket indebærer, at enhver har ret til sammen med andre at oprette fagforeninger og at slutte sig hertil for at beskytte sine interesser.
   2. Politiske partier på unionsplan bidrager til at udtrykke unionsborgernes politiske vilje.
 • Artikel 13 - Frihed for kunst og videnskab

   Der er frihed for kunst og videnskabelig forskning. Den akademiske frihed respekteres.

 • Artikel 14 - Ret til uddannelse
   1. Enhver har ret til uddannelse samt til adgang til erhvervsuddannelse og efter- og videreuddannelse.
   2. Denne ret omfatter muligheden for gratis at følge den obligatoriske undervisning.
   3. Friheden til at oprette uddannelsesinstitutioner under overholdelse af de demokratiske principper samt retten for forældre til at sikre sig, at deres børn undervises i overensstemmelse med deres egen religiøse, filosofiske og pædagogiske overbevisning, respekteres i henhold til de nationale love om udøvelsen af denne ret.
 • Artikel 15 - Erhvervsfrihed og ret til at arbejde
   1. Enhver har ret til at arbejde og til at udøve et frit valgt eller accepteret erhverv.
   2. Enhver unionsborger har frihed til at søge beskæftigelse, arbejde, etablere sig og levere tjenesteydelser i alle medlemsstaterne.
   3. Tredjelandsstatsborgere, der har tilladelse til at arbejde på medlemsstaternes område, har ret til samme arbejdsvilkår som unionsborgere.
 • Artikel 16 - Frihed til at oprette og drive egen virksomhed

   Friheden til at oprette og drive egen virksomhed anerkendes i overensstemmelse med EU-retten og national lovgivning og praksis.

 • Artikel 17 - Ejendomsret

   1. Enhver har ret til at besidde lovligt erhvervet ejendom, at anvende den, at træffe dispositioner hermed og at lade den gå i arv. Ingen må berøves sin ejendom, medmindre det skønnes nødvendigt i samfundets interesse, og det sker i de tilfælde og på de betingelser, der er fastsat ved lov, og mod rimelig og rettidig erstatning for tabet. Anvendelsen af ejendommen kan reguleres ved lov, i det omfang det er nødvendigt af hensyn til almenvellet.
   2. Intellektuel ejendomsret er beskyttet.
 • Artikel 18 - Asylret

   Asylretten sikres under iagttagelse af reglerne i Genèvekonventionen af 28. juli 1951 og protokollen af 31. januar 1967 om flygtninges retsstilling og i overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (i det følgende benævnt "traktaterne").

 • Artikel 19 - Beskyttelse i tilfælde af udsendelse, udvisning og udlevering

   1. Kollektiv udvisning er forbudt.
   2. Ingen må udsendes, udvises eller udleveres til en stat, hvor der er en alvorlig risiko for at blive idømt dødsstraf eller udsat for tortur eller anden umenneskelig eller nedværdigende straf eller behandling.

Afsnit II Friheder