EU's rammer under De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap

De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap (CRPD) er det første bindende internationale menneskerettighedsinstrument, der specifikt er rettet mod handicap. Formålet med konventionen er at "fremme, beskytte og sikre muligheden for, at alle personer med handicap fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre, samt at fremme respekten for deres naturlige værdighed".

Konventionen er et kraftfuldt værktøj til at hjælpe personer med handicap, lokalsamfund og regeringer med at udforske, hvordan man kan opfylde personer med handicaps rettigheder ved at udvikle og gennemføre retlige, politiske og praktiske foranstaltninger.

For at sikre at disse bestræbelser er i overensstemmelse med konventionens krav og gennemføres effektivt og virkningsfuldt, fastlægges det i artikel 33, stk. 2, i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, at deltagerstaterne skal opstille rammer med henblik på at fremme, beskytte og overvåge gennemførelsen af CRPD.

Som deltager har EU udpeget sådanne rammer for forhold, der hører under EU's kompetence, herunder:

  • EU's lovgivning og politik: ikkeforskelsbehandling, passagerers rettigheder, EU-finansiering mv.
  • EU's offentlige administration: personaleudvælgelse, adgang til dokumenter mv.

EU's rammer supplerer nationale overvågningsrammer, som er ansvarlige for at fremme, beskytte og overvåge CRPD i EU's medlemsstater.

Rammerne trådte i kraft i 2013 baseret på et forslag fra Kommissionen, som blev godkendt af Rådet i 2012.

Hvem er medlemmer?

EU's rammer består af:

Kommissionen var medlem af EU's rammer indtil slutningen af 2015, hvor den bekendtgjorde, at den havde til hensigt at trække sig tilbage som følge af offentliggørelsen af de afsluttende bemærkninger om EU fra komitéen for rettigheder for personer med handicap (CRPD-komitéen). Efter denne bekendtgørelse deltager Kommissionen ikke længere i aktiviteterne i EU's rammer.

Hvad laver medlemmerne?

Ifølge deres respektive beføjelser og mandater bidrager medlemmerne samlet til at:

EU's gennemførelse af CRPD.

EU's rammer bidrager også aktivt til at gennemgå EU's gennemførelse af CRPD i komitéen for rettigheder for personer med handicap (CRPD-komitéen). CRPD-komitéen, det såkaldte "behandlingsorgan" for CRPD, er ansvarlig for at vurdere, om konventionens deltagerstater opfylder deres forpligtelser i henhold til CRPD.

Den første gennemgang af EU's gennemførelse af konventionen om rettigheder for personer med handicap (CRPD) fandt sted i 2015, og efter den første gennemgang meddelte CRPD-komitéen, at anden og tredje gennemgang ville finde sted samlet i 2020.

Hvordan fungerer rammerne i praksis?

Medlemmerne deler oplysninger og tager hensyn til hinandens aktiviteter. De bliver enige om et arbejdsprogram, som kan omfatte aktiviteter gennemført af flere medlemmer sammen eller af rammerne som helhed.

Formanden for EU's ramme udnævnes for ét år ad gangen og er omfattet af et rotationssystem. Formanden fremmer kollegialitetsprincippet, som er et iboende princip i rammens arbejdsmetoder.

EU's rammer træder sammen mindst to gange om året. Afgørelser træffes ved konsensus.

Nationale overvågningsrammer

EU's rammer supplerer de nationale overvågningsrammer i EU's medlemsstater med ansvar for at fremme, beskytte og overvåge CRPD og gennemførelsen deraf på nationalt plan. De kan antage forskellige former og være sammensat af flere organisationer som f.eks.

  • nationale ligestillingsorganer
  • ombudsmænd
  • nationale menneskerettighedsinstitutioner,
  • overvågningskomitéer med deltagelse af repræsentanter for organisationer, der arbejder med rettighederne for personer med handicap.

EU's rammer arbejder på at skabe bedre synergier med de nationale overvågningsrammer. De mødes f.eks. årligt med repræsentanter for nationale overvågningsmekanismer i EU's medlemsstater for at dele oplysninger og koordinere aktiviteter.

Overvågningsnetværk

Nogle af medlemmerne af de nationale overvågningsrammer samarbejder på europæisk plan: