Pieteikums piekļuvei dokumentiem

Pieteikuma veids

Pieteikuma veids

Personas dati

Pieteikuma veidlapā ievadīto personas datu apstrādei piemēro aizsardzības politiku, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti. Skatīt http://fra.europa.eu/en/data-protection-statement un saistīto informatīvo piezīmi datu subjektiem, kuri pieprasa piekļuvi dokumentiem, šeit.

Informācija par pieprasīto(-ajiem) dokumentu(-iem)

Piegāde
Ja dokuments pārsniedz 20 lappuses, var tikt iekasēta maksa par kopiju izgatavošanas un nosūtīšanas izdevumiem.