You are here:

19. pants - Aizsardzība pārvietošanas, izraidīšanas vai izdošanas gadījumā

19. pants - Aizsardzība pārvietošanas, izraidīšanas vai izdošanas gadījumā

1. Kolektīva izraidīšana ir aizliegta.
2. Nevienu nedrīkst pārvietot, izraidīt vai izdot kādai valstij, ja ir liela iespējamība, ka attiecīgo personu tur sodīs ar nāvi, spīdzinās vai citādi necilvēcīgi vai pazemojoši pret viņu izturēsies vai sodīs.

  Text:

  Šā panta 1. punktam ir tāda pati nozīme un darbības joma kā ECK 4. protokola 4. pantam, kas attiecas uz kolektīvu izraidīšanu. Tā nolūks ir garantēt to, lai katrs lēmums tiktu balstīts uz konkrēto apstākļu analīzi, un lai nevarētu veikt nevienu tādu pasākumu, kas paredz izraidīt visas personas, kam ir kādas konkrētas valsts pilsonība (sk. arī Civilo un politisko tiesību pakta 13. pantu).
  Hartas 2. pantā ir iekļauta attiecīga Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūra, kas attiecas uz ECK 3. pantu (sk. Ahmed/Austrija, 1996. gada 17. decembra spriedums, 1996–VI, 2206. lpp. un 1989. gada 7. jūlija spriedumu Soering lietā).

  Source:
  Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 303/17 - 14.12.2007

  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Šie paskaidrojumi ir sagatavoti Eiropas Savienības Pamattiesību hartu izstrādājušā Konventa prezidija vadībā. Tie ir atjaunināti Eiropas Konventa prezidija vadībā, ņemot vērā Konventa izdarītos Hartas teksta (jo īpaši 51. un 52. panta) precizējumus un Savienības tiesību turpmāku attīstību. Kaut arī šiem paskaidrojumiem nav juridiska spēka, tie ir vērtīgi interpretācijas līdzekļi, kas paredzēti Hartas noteikumu izskaidrošanai.
 • ECtHR / Application nos. 8675/15 and 8697/15 / Judgment
  N.D. and N.T. v. Spain
  Decision date:
  12 Jul 2021
  Deciding body type:
  European Court of Human Rights
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Irregular migration and return
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:CE:ECHR:2020:0213JUD000867515
 • CJEU Caser C-398/19 / Judgment
  Proceedings relating to the extradition of BY
  Decision date:
  17 Dec 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Irregular migration and return
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:1032
 • CJEU Case C-233/19 / Judgment
  B. v Centre public d'action sociale de Líège (CPAS)
  Decision date:
  30 Sep 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:757
 • CJEU Case C-402/19 / Judgment
  LM v Centre public d'action sociale de Seraing
  Decision date:
  30 Sep 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:759
 • CJEU Case C-233/19 / Opinion
  B. v Centre public d'action sociale de Líège (CPAS)
  Decision date:
  28 May 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:397
 • CJEU Joined Cases C-924/19 PPU and C-925/19 PPU / Judgment
  FMS and Others v Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság and Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
  Decision date:
  14 May 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:367
 • Croatia / Supreme Court / I Kž 528/2019-16
  I.N.
  Decision date:
  20 Apr 2020
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-897/19 PPU / Judgment
  Ruska Federacija v I.N
  Decision date:
  02 Apr 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:262
 • CJEU Case C-897/19 PPU / Opinion
  Ruska Federacija v I.N
  Decision date:
  27 Feb 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:128
 • CJEU Joined Cases C-391/16, C-77/17 and C-78/17 / Judgment
  M v Ministerstvo vnitra (C-391/16) and X (C-77/17), X (C-78/17) v Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
  Decision date:
  14 May 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Grand Chamber
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:403

51 results found

 • Charter of Fundamental Rights and Freedoms

  URL:
  Charter of Fundamental Rights and Freedoms
  Country:
  Czechia

  Article 14 (5) An alien may be expelled only in cases specified by the law.

 • Listina základních práv a svobod

  URL:
  Listina základních práv a svobod
  Country:
  Czechia

  Článek 14 (...) (5) Cizinec může být vyhoštěn jen v případech stanovených zákonem.

 • Extradition Act 2003

  URL:
  Extradition Act 2003
  Country:
  United Kingdom

  Section 1 Extradition to category 1 territories (1) This Part deals with extradition from the United Kingdom to the territories designated for the purposes of this Part by order made by the Secretary of State. (2) In this Act references to category 1 territories are to the territories designated for the purposes of this Part. (3) A territory may not be designated for the purposes of this Part if a person found guilty in the territory of a criminal offence may be sentenced to death for the offence under the general criminal law of the territory. … Section 87 Human rights (1)If the judge is required to proceed under this section (by virtue of section 84, 85 or 86) he must decide whether the person’s extradition would be compatible with the Convention rights within the meaning of the Human Rights Act 1998 (c. 42). (2)If the judge decides the question in subsection (1) in the negative he must order the person’s discharge. (3)If the judge decides that question in the affirmative he must send the case to the Secretary of State for his decision whether the person is to be extradited.

 • Human Rights Act 1998

  URL:
  Human Rights Act 1998
  Country:
  United Kingdom

  See ECHR provisions of Article 3 which have been incorporated into UK law by the Human Rights Act 1998.. Schdule 1, Article 3 No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.

 • Immigration Asylum and Nationality Act 2006

  URL:
  Immigration Asylum and Nationality Act 2006
  Country:
  United Kingdom

  An Act to make provision about immigration, asylum and nationality; and for connected purposes

 • Constitutión Española

  URL:
  Constitutión Española
  Country:
  Spain

  Artículo 13 (…) 3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo.

 • Constitution of the Kingdom of Spain

  URL:
  Constitution of the Kingdom of Spain
  Country:
  Spain

  Section 13 (...) (3) Extradition shall be granted only in compliance with a treaty or with the law, on reciprocal basis. No extradition can be granted for political crimes; but acts of terrorism shall not be regarded as such.

 • Constitution of the Republic of Slovenia

  URL:
  Constitution of the Republic of Slovenia
  Country:
  Slovenia

  Article 47 No citizen of Slovenia may be extradited or surrendered unless such obligation to extradite or surrender arises from a treaty by which, in accordance with the provisions of the first paragraph of Article 3a, Slovenia has transferred the exercise of part of its sovereign rights to an international organisation.

 • Ustava Republike Slovenije

  URL:
  Ustava Republike Slovenije
  Country:
  Slovenia

  47. člen Državljana Slovenije ni dovoljeno izročiti ali predati, razen če obveznost izročitve ali predaje izhaja iz mednarodne pogodbe, s katero Slovenija v skladu z določbo prvega odstavka 3.a člena prenaša izvrševanje dela suverenih pravic na mednarodno organizacijo.

 • Constitution of the Slovak Republic

  URL:
  Constitution of the Slovak Republic
  Country:
  Slovakia

  Article 23 (...) (4) Every citizen has the right to freely enter the territory of the Slovak Republic. A citizen may not be forced to leave the homeland and may not be expelled.(5) A foreign national may be deported only in cases laid down by law.

 • Ústava Slovenskej republiky

  URL:
  Ústava Slovenskej republiky
  Country:
  Slovakia

  Čl. 23 (...) (4) Každý občan má právo na slobodný vstup na územie Slovenskej republiky. Občana nemožno nútiť, aby opustil vlasť, a nemožno ho vyhostiť. (5) Cudzinca možno vyhostiť iba v prípadoch ustanovených zákonom.

 • Constituția României

  URL:
  Constituția României
  Country:
  Romania

  Articolul 19 (1) Cetateanul român nu poate fi extradat sau expulzat din România. (2) Prin derogare de la prevederile alineatului (1), cetatenii români pot fi extradati în baza conventiilor internationale la care România este parte, în conditiile legii si pe baza de reciprocitate. (3) Cetatenii straini si apatrizii pot fi extradati numai în baza unei conventii internationale sau în conditii de reciprocitate. (4) Expulzarea sau extradarea se hotaraste de justitie.

 • Constitution of Romania

  URL:
  Constitution of Romania
  Country:
  Romania

  Article 19 (1) No Romanian citizen shall be extradited or expelled from Romania. (2) By exemption from the provisions of paragraph (1), Romanian citizens can be extradited based on the international agreements Romania is a party to, according to the law and on a mutual basis. (3) Aliens and stateless persons may be extradited only in compliance with an international convention or in terms of reciprocity. (4) Expulsion or extradition shall be ruled by the court.

 • Constituição da República Portuguesa

  URL:
  Constituição da República Portuguesa
  Country:
  Portugal

  Artigo 33.º (Expulsão, extradição e direito de asilo) 1. Não é admitida a expulsão de cidadãos portugueses do território nacional. 2. A expulsão de quem tenha entrado ou permaneça regularmente no território nacional, de quem tenha obtido autorização de residência, ou de quem tenha apresentado pedido de asilo não recusado só pode ser determinada por autoridade judicial, assegurando a lei formas expeditas de decisão. 3. A extradição de cidadãos portugueses do território nacional só é admitida, em condições de reciprocidade estabelecidas em convenção internacional, nos casos de terrorismo e de criminalidade internacional organizada, e desde que a ordem jurídica do Estado requisitante consagre garantias de um processo justo e equitativo. 4. Só é admitida a extradição por crimes a que corresponda, segundo o direito do Estado requisitante, pena ou medida de segurança privativa ou restritiva da liberdade com carácter perpétuo ou de duração indefinida, se, nesse domínio, o Estado requisitante for parte de convenção internacional a que Portugal esteja vinculado e oferecer garantias de que tal pena ou medida de segurança não será aplicada ou executada. 5. O disposto nos números anteriores não prejudica a aplicação das normas de cooperação judiciária penal estabelecidas no âmbito da União Europeia. 6. Não é admitida a extradição, nem a entrega a qualquer título, por motivos políticos ou por crimes a que corresponda, segundo o direito do Estado requisitante, pena de morte ou outra de que resulte lesão irreversível da integridade física. 7. A extradição só pode ser determinada por autoridade judicial. 8. É garantido o direito de asilo aos estrangeiros e aos apátridas perseguidos ou gravemente ameaçados de perseguição, em consequência da sua actividade em favor da democracia, da libertação social e nacional, da paz entre os povos, da liberdade e dos direitos da pessoa humana. 9. A lei define o estatuto do refugiado político.

 • Constitution of the Portuguese Republic

  URL:
  Constitution of the Portuguese Republic
  Country:
  Portugal

  Article 33 (Deportation, extradition and right of asylum) (1) The deportation of Portuguese citizens from Portuguese territory is not permitted. (2) Deportation of anyone who properly entered or is properly remaining in Portuguese territory, has been granted a residence permit or has submitted a request for asylum that has not been refused may only be ordered by a judicial authority. The law shall assure expedite forms of decision in such cases. (3) The extradition of Portuguese citizens from Portuguese territory is only permissible where an international convention has established reciprocal extradition arrangements, in cases of terrorism or international organised crime, and on condition that the applicant state’s legal system enshrines guarantees of just and fair proceedings. (4) Extradition for crimes that are punishable under the applicant state’s law by a sentence or security measure which deprives or restricts freedom in perpetuity or for an undefined duration, is only permissible if the applicant state is a party to an international convention in this domain to which Portugal is bound, and offers guarantees that such a sentence or security measure will not be applied or executed. (5) The provisions of the previous paragraphs do not prejudice the application of the norms governing judicial cooperation in the criminal field that are laid down within the scope of the European Union. (6) The extradition or handing over of a person under any circumstances for political reasons, or for crimes which are punishable under the applicant state’s law by death or by any other sentence that results in irreversible damage to physical integrity, is not permitted. (7) Extradition may only be ordered by a judicial authority. (8) The right of asylum is guaranteed to foreigners and stateless persons who are the object, or are under grave threat, of persecution as a result of their activities in favour of democracy, social and national liberation, peace among peoples, freedom or the rights of the human person. (9) The law shall define the status of political refugee.

 • Constitution of the Republic of Poland

  URL:
  Constitution of the Republic of Poland
  Country:
  Poland

  Article 55 1. The extradition of a Polish citizen shall be prohibited, except in cases specified in paras 2 and 3. 2. Extradition of a Polish citizen may be granted upon a request made by a foreign state or an international judicial body if such a possibility stems from an international treaty ratified by Poland or a statute implementing a legal instrument enacted by an international organisation of which the Republic of Poland is a member, provided that the act covered by a request for extradition: 1) was committed outside the territory of the Republic of Poland, and 2) constituted an offence under the law in force in the Republic of Poland or would have constituted an offence under the law in force in the Republic of Poland if it had been committed within the territory of the Republic of Poland, both at the time of its commitment and at the time of the making of the request. 3. Compliance with the conditions specified in para. 2 subparas 1 and 2 shall not be required if an extradition request is made by an international judicial body established under an international treaty ratified by Poland, in connection with a crime of genocide, crime against humanity, war crime or a crime of aggression, covered by the jurisdiction of that body. 4. The extradition of a person suspected of the commission of a crime for political reasons but without the use of force shall be forbidden, so as an extradition which would violate rights and freedoms of persons and citizens. 5. The courts shall adjudicate on the admissibility of extradition.

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

  URL:
  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  Country:
  Poland

  Art. 55. 1. Ekstradycja obywatela polskiego jest zakazana, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 2 i 3. 2. Ekstradycja obywatela polskiego może być dokonana na wniosek innego państwa lub sądowego organu międzynarodowego, jeżeli możliwość taka wynika z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej lub ustawy wykonującej akt prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem, pod warunkiem że czyn objęty wnioskiem o ekstradycję: 1) został popełniony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz 2) stanowił przestępstwo według prawa Rzeczypospolitej Polskiej lub stanowiłby przestępstwo według prawa Rzeczypospolitej Polskiej w razie popełnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno w czasie jego popełnienia, jak i w chwili złożenia wniosku. 3. Nie wymaga spełnienia warunków określonych w ust. 2 pkt 1 i 2 ekstradycja mająca nastąpić na wniosek sądowego organu międzynarodowego powołanego na podstawie ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej, w związku z objętą jurysdykcją tego organu zbrodnią ludobójstwa, zbrodnią przeciwko ludzkości, zbrodnią wojenną lub zbrodnią agresji. 4. Ekstradycja jest zakazana, jeżeli dotyczy osoby podejrzanej o popełnienie bez użycia przemocy przestępstwa z przyczyn politycznych lub jej dokonanie będzie naruszać wolności i prawa człowieka i obywatela. 5. W sprawie dopuszczalności ekstradycji orzeka sąd.

 • Constitution of Malta

  URL:
  Constitution of Malta
  Country:
  Malta

  Article 43 (1) Extradition is only permitted in pursuance of arrangements made by treaty and under the authority of a law. (2) No person shall be extradited for an offence of a political character. (3) No citizen of Malta shall be removed from Malta except as a result of extradition proceedings or under any such law as is referred to in article 44(3) (b) of this Constitution. (4) The provisions made by or under the Extradition Act, as for the time being in force, for the removal of persons from Malta to another Commonwealth country to undergo trial or punishment in that country in respect of an offence committed in that country and any general arrangements for the extradition of persons between Commonwealth countries to which Malta for the time being adheres shall be deemed, for the purposes of sub-article (1) of this article, to be arrangements made by treaty, and sub-article (2) shall not apply in relation to the removal or extradition of a person under such provisions or arrangements.

 • Constitution of the Republic of Lithuania

  URL:
  Constitution of the Republic of Lithuania
  Country:
  Lithuania

  Article 13. The State of Lithuania shall protect its citizens abroad. It shall be prohibited to extradite a citizen of the Republic of Lithuania to another state unless an international treaty of the Republic of Lithuania establishes otherwise.

 • Lietuvos Respublikos Konstitucija

  URL:
  Lietuvos Respublikos Konstitucija
  Country:
  Lithuania

  13 straipsnis. Lietuvos valstybė globoja savo piliečius užsienyje. Draudžiama išduoti Lietuvos Respublikos pilietį kitai valstybei, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis nenustato kitaip.

0 results found

0 results found