eu-charter

EU Charter of Fundamental Rights

19. pants - Aizsardzība pārvietošanas, izraidīšanas vai izdošanas gadījumā

19. pants - Aizsardzība pārvietošanas, izraidīšanas vai izdošanas gadījumā

1. Kolektīva izraidīšana ir aizliegta.
2. Nevienu nedrīkst pārvietot, izraidīt vai izdot kādai valstij, ja ir liela iespējamība, ka attiecīgo personu tur sodīs ar nāvi, spīdzinās vai citādi necilvēcīgi vai pazemojoši pret viņu izturēsies vai sodīs.

 • Text:

  Šā panta 1. punktam ir tāda pati nozīme un darbības joma kā ECK 4. protokola 4. pantam, kas attiecas uz kolektīvu izraidīšanu. Tā nolūks ir garantēt to, lai katrs lēmums tiktu balstīts uz konkrēto apstākļu analīzi, un lai nevarētu veikt nevienu tādu pasākumu, kas paredz izraidīt visas personas, kam ir kādas konkrētas valsts pilsonība (sk. arī Civilo un politisko tiesību pakta 13. pantu).
  Hartas 2. pantā ir iekļauta attiecīga Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūra, kas attiecas uz ECK 3. pantu (sk. Ahmed/Austrija, 1996. gada 17. decembra spriedums, 1996–VI, 2206. lpp. un 1989. gada 7. jūlija spriedumu Soering lietā).

  Source:
  Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Šie paskaidrojumi ir sagatavoti Eiropas Savienības Pamattiesību hartu izstrādājušā Konventa prezidija vadībā. Tie ir atjaunināti Eiropas Konventa prezidija vadībā, ņemot vērā Konventa izdarītos Hartas teksta (jo īpaši 51. un 52. panta) precizējumus un Savienības tiesību turpmāku attīstību. Kaut arī šiem paskaidrojumiem nav juridiska spēka, tie ir vērtīgi interpretācijas līdzekļi, kas paredzēti Hartas noteikumu izskaidrošanai.
 • Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova, Rauf Emin Ogla Ahmedbekov v Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security, Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:514
 • Sadikou Gnandi v État belge
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:465
 • Serin Alheto v Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security, Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:327
 • MP v Secretary of State for the Home Department
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:276
 • X v Belastingdienst/Toeslagen.
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Policy area:
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:34
 • Madame ...et consort, ...
v a decision of the Minister of Immigration and Asylum
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Administrative court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Danish Prosecution Service v T
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
 • Case of O.T.
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Appellate Court in Kraków
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
 • Aleksei Petruhhin v. Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Grand Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:630
 • Aleksei Petruhhin v. Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:330

51 results found

 • Bekendtgørelse af udlændingeloven
  Valsts:
  Denmark

  § 31. En udlænding må ikke udsendes til et land, hvor den pågældende risikerer dødsstraf eller at blive underkastet tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, eller hvor udlændingen ikke er beskyttet mod videresendelse til et sådant land. (...)

 • Constitution of the Republic of Cyprus
  URL:
  Valsts:
  Cyprus

  Appendix D: Part 02 – Fundamental Rights and LibertiesArticle 14 No citizen shall be banished or excluded from the Republic under any circumstances.

 • Το Σύνταγμα
  URL:
  Valsts:
  Cyprus

  MΕΡΟΣ 02: Περί των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών ΑΡΘΡΟΝ 14br> Ουδενός πολίτου απαγορεύεται η είσοδος εις την Δημοκρατίαν ουδ’ επιτρέπεται η εξορία υφ’ οιασδήποτε περιστάσεις.

 • Constitution of the Republic of Croatia
  Valsts:
  Croatia

  Article 9
  (2)A citizen of the Republic of Croatia may not be forcibly exiled from the Republic of Croatia
  nor deprived of citizenship, nor extradited to another state, except in case of execution of a
  decision on extradition or surrender made in compliance with international treaty or the acquis
  communautaire of the European Union.

  Article 33
  (2) No alien legally in the territory of the Republic of Croatia shall be banished or extradited to another state, except in cases of enforcement of decisions made in compliance with an international treaty or law.

 • Ustav Republike Hrvatske
  Valsts:
  Croatia

  Članak 9.
  (2)Državljanin Republike Hrvatske ne može biti prognan iz Republike Hrvatske niti mu se može oduzeti državljanstvo, a ne može biti ni izručen drugoj državi, osim kad se mora izvršiti odluka o izručenju ili predaji donesena u skladu s međunarodnim ugovorom ili pravnom stečevinom Europske unije.

  Članak 33.
  (2)Stranac koji se zakonito nalazi na teritoriju Republike Hrvatske ne može biti protjeran ni izručen drugoj državi, osim kad se mora izvršiti odluka donesena u skladu s međunarodnim ugovorom i zakonom.

 • КОНСТИТУЦИЯ на Република България
  Valsts:
  Bulgaria

  Чл. 25. [...] (4) (Изм. ¬ ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Гражданин на Република България не може да бъде предаден на друга държава или на международен съд за целите на наказателно преследване, освен ако това е предвидено в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България. Чл. 27. (1) Чужденците, които пребивават в страната на законно основание, не могат да бъдат изгонвани от нея или предавани на друга държава против тяхната воля, освен при условията и по реда, определени със закон. (2) Република България дава убежище на чужденци, преследвани заради техните убеждения или дейност в защита на международно признати права и свободи. (3) Условията и редът за даване на убежище се уреждат със закон.

 • Constitution of the Republic of Bulgaria
  Valsts:
  Bulgaria

  Art. 25. [...] (4) (amend., SG 18/05) No Bulgarian citizen may be surrendered to another State or to an international tribunal for the purposes of criminal prosecution, unless the opposite is provided for by international treaty that has been ratified, published and entered into force for the Republic of Bulgaria. Art. 27. (1) Foreigners residing legally in the country shall not be expelled or extradited to another State against their will, except in accordance with the provisions and the procedures established by law. (2) The Republic of Bulgaria shall grant asylum to foreigners persecuted for their opinions or activity in the defence of internationally recognized rights and freedoms. (3) The conditions and procedure for the granting of asylum shall be established by law.

 • 4. Zusatzprotokoll zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
  Valsts:
  Austria

  Artikel 3 (1) Niemand darf aus dem Hoheitsgebiet des Staates, dessen Staatsangehöriger er ist, durch eine Einzel- oder eine Kollektivmaßnahme ausgewiesen werden.
  Artikel 4 Kollektivausweisungen von Fremden sind nicht zulässig.

 • 4th Additional Protocol of the European Convention on Human Rights (ECHR)
  Valsts:
  Austria

  Article 3 (1) No one shall be expelled, by means either of an individual or of a collective measure, from the territory of the State of which he is a national.
  Article 4 Colelctive expulsion of aliens is prohibited.

 • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
  Valsts:
  Austria

  Artikel 3 Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.

 • The European Convention on Human Rights (ECHR)
  Valsts:
  Austria

  Article 3 No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.

0 results found

0 results found