ES struktūra Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām — veicināšana

Viens no ES galvenajiem mērķiem ir veicināt cilvēktiesības Eiropas Savienībā un visā pasaulē.

CRPD tagad ir ES tiesiskās kārtības neatņemama sastāvdaļa. Tas nozīmē, ka ES tiesību akti un prakse ir jāsaskaņo ar šīs konvencijas prasībām.

Kā ES struktūras dalībnieki veicina Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām

Eiropas Parlaments:

  • veicina personu ar invaliditāti tiesības, rīkojot sabiedriskas apspriedes un sēdes, konferences un preses konferences;
  • ir izveidojis starpkomiteju tīklu, ko vada Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja un kurā ietilpst dalībnieki no dažādām komitejām, lai pārskatītu un pārbaudītu dokumentus un pasākumus, vairotu zināšanas par jautājumiem, kas saistīti ar invaliditāti, un, ja iespējams, veicinātu saskaņotu pieeju.

Eiropas Ombuda birojs:

  • palīdz informēt Eiropas pilsoņus par viņu tiesībām un pienākumiem;
  • sadarbībā ar valstu un reģionu ombudiem, kuri ietilpst Eiropas ombudu tīklā, veicina administratīvo paraugpraksi visā ES.

ES Pamattiesību aģentūra (FRA):

  • rūpējas par personu ar invaliditāti tiesībām, iekļaujot tās kā atsevišķu sastāvdaļu aģentūras zināšanu vairošanas pasākumos, tostarp publicējot ziņojumus un citus materiālus, iesaistot ieinteresētās personas, veidojot saziņu un rīkojot pasākumus;
  • integrē invaliditāti citās tematiskajās jomās un pasākumos.

Eiropas forums personām ar invaliditāti:

  • veicina personu ar invaliditāti tiesības, rīkojot zināšanu vairošanas kampaņas, piemēram, par pārvietošanās brīvību personām ar invaliditāti;
  • pārrauga ES tiesību aktu un politikas atbilstību Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām;
  • sniedz tehnisku atbalstu publiskām un privātām iestādēm saistībā ar CRPD piemērošanu.