Puuetega inimeste õiguste konventsiooni kohane ELi raamistik – edendamine

Inimõiguste edendamine Euroopa Liidus ja kogu maailmas on üks ELi peamisi eesmärke.

Puuetega inimeste õiguste konventsioon on liidu õiguskorra lahutamatu osa. Seega peavad ELi õigusaktid ja tavad olema kooskõlas konventsiooni nõuetega.

Kuidas edendavad ELi raamistiku liikmed puuetega inimeste õiguste konventsiooni?

Euroopa Parlament:

  • edendab puuetega inimeste õigusi avalike arutelude ja kuulamiste, konverentside ja pressikonverentside kaudu;
  • asutas dokumentide ja tegevuste läbivaatamiseks ja analüüsimiseks, teadlikkuse suurendamiseks puudeküsimustes ja võimalusel kooskõlastatud lähenemisviisi edendamiseks komisjonidevahelise võrgustiku, mida juhatab tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ja kuhu kuuluvad eri komisjonide liikmed.

Euroopa Ombudsman:

  • aitab teavitada Euroopa kodanikke nende õigustest ja kohustustest;
  • teeb koostööd riiklike ja piirkondlike ombudsmanidega Euroopa ombudsmanide võrgustikus, et edendada head haldustava kogu ELis.

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA):

  • tegeleb puuetega inimeste õiguste kui teadlikkuse suurendamise erivaldkonnaga muu hulgas aruannete ja muude materjalide avaldamise, sidusrühmade kaasamise, teavitustöö ja ürituste kaudu;
  • integreerib puudeküsimused muudesse teemavaldkondadesse ja tegevustesse.

Euroopa Puuetega Inimeste Foorum:

  • edendab puuetega inimeste õigusi teadlikkuse suurendamise kampaaniate kaudu, mis käsitlevad näiteks puuetega inimeste vaba liikumist;
  • jälgib ELi õigusaktide ja meetmete vastavust puuetega inimeste õiguste konventsioonile;
  • annab avaliku ja erasektori asutustele tehnilist nõu puuetega inimeste õiguste konventsiooni kohaldamise kohta.