ELi liikmesriigid

FRA teeb koostööd kõigi ELi liikmesriikidega, et aidata kaasa põhiõiguste edendamisele ja kaitsele riiklikul ja kohalikul tasandil.

ELi lipp

Ameti pakutav abi ja eksperditeadmised aitavad liikmesriikidel täielikult järgida põhiõigusi ELi õiguse rakendamisel. See täiendab ameti koostööd ELi institutsioonidega.

Et tagada tihedad töösuhted FRAga, määrab iga liikmesriik riigiametniku, kes teeb FRAga vahetult koostööd liikmesriigi kontaktametnikuna.

Liikmesriikide kontaktametnikud on peamised kontaktpunktid, mida amet kasutab liikmesriikides. Pidev teabevahetus ja korrapärased koosolekud aitavad luua tugeva tööpartnerluse, millega tagatakse, et toimub teabe jagamine ning arvestatakse ja käsitletakse riikide vajadusi.

Liikmesriikide kontaktametnikud saavad esitada arvamusi FRA aasta tööprogrammide kavandite kohta. See annab ametile võimaluse mõista paremini, mis liiki põhiõiguste analüüse ja abi liikmesriigid vajavad teabepõhise poliitika kujundamisel. Amet teavitab liikmesriikide kontaktametnikke korrapäraselt teadustulemustest, tulevastest aruannetest ja tegevustest ning ametnikud annavad tagasisidet ameti tegevuse otstarbekuse ja asjakohasuse kohta. Samuti aitavad liikmesriikide kontaktametnikud teavitada FRA tegevusest asjakohaseid riiklikke ministeeriume, organeid ja valitsusasutusi.

Alates 2017. aasta oktoobrist on FRA tegevuses osalenud vaatlejana Põhja-Makedoonia. Alates 2018. aasta juulist on FRA tegevuses osalenud vaatlejana ka Serbia.

Projektikoostöö

FRA peab regulaarset sidet riiklike, piirkondlike ja kohalike valitsusekspertidega ning korraldab nendega konkreetsete projektide raames koosolekuid. See koostöö võimaldab ametil vastata paremini nende praktikute ja ametnike vajadustele, kes vastutavad kõigil valitsuse tasanditel põhiõiguste kaitse eest.

Näiteks tegi amet osana oma romade projektist tihedat koostööd ELi liikmesriikidega, et töötada välja meetodid, millega mõõta romade integreerimisel toimuvat kogu ELis. Teise sellise valdkonnana on FRA kogunud andmeid lesbide, geide, biseksuaalide ja transsooliste inimeste õiguste järgimise määrast ELis, et aidata valitsustel töötada välja poliitikaid kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga, millega keelatakse diskrimineerimine seksuaalse sättumuse tõttu.

Kontakt:

nlo@fra.europa.eu