Države članice EU-a

FRA-a surađuje sa svim državama članicama EU-a te im pruža potporu u poboljšanju promicanja i zaštite temeljnih prava na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Zastava EU-a

Osiguravanjem pomoći i stručnog znanja Agencija pomaže državama članicama da pri provedbi prava EU-a potpuno poštuju temeljna prava i time dopunjuje svoju suradnju s institucijama EU-a.

Kako bi osigurala blisku suradnju s FRA-om, svaka država članica imenuje državnog službenika kao nacionalnog časnika za vezu, koji izravno surađuje s FRA-om.

Nacionalni časnici za vezu glavne su kontaktne točke Agencije u državama članicama. Kontinuirana razmjena informacija i redoviti sastanci pridonose stvaranju snažnog radnog partnerstva, čime se osigurava razmjena informacija te prepoznavanje i zadovoljavanje nacionalnih potreba.

Nacionalni časnici za vezu mogu dostavljati mišljenja o nacrtima godišnjih programa rada FRA-e. To Agenciji omogućuje da bolje razumije koja je vrsta analize i pomoći u pogledu temeljnih prava potrebna državama članicama za informirano oblikovanje politika. Agencija redovito obavješćuje nacionalne časnike za vezu o rezultatima istraživanja, predstojećim izvješćima i aktivnostima, dok nacionalnih časnici za vezu pružaju povratne informacije o svrsishodnosti i relevantnosti rada Agencije. Nacionalni časnici za vezu pomažu i pri obavješćivanju relevantnih nacionalnih ministarstava, odjela i vladinih tijela o radu FRA-e.

Od listopada 2017. Sjeverna Makedonija sudjeluje u radu FRA-e kao promatrač. Od srpnja 2018. Srbija sudjeluje u radu FRA-e kao promatrač.

Suradnja na projektima

FRA redovito održava kontakt s državnim stručnjacima u nacionalnim, regionalnim i lokalnim upravama te s njima organizira sastanke u okviru pojedinačnih projekata. Ta joj suradnja omogućuje da bolje odgovori na potrebe stručnjaka i dužnosnika odgovornih za zaštitu temeljnih prava na svim razinama vlasti.

Primjerice, Agencija u okviru svojeg projekta povezanog s Romima blisko surađuje s državama članicama na razvoju metoda za mjerenje napretka u integraciji Roma u cijelom EU-u. U drugom području FRA prikuplja dokaze o tome u kojoj se mjeri u EU-u poštuju prava lezbijki, homoseksualaca, biseksualnih i transrodnih osoba kako bi vladama pomogla da razviju politike usklađene s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, kojom se zabranjuje diskriminacija na temelju spolne orijentacije.

Podatci za kontakt:

nlo@fra.europa.eu