You are here:

* obvezno polje

Vrsta zahtjeva

Osobni podaci

Na sve osobne podatke navedene u obrascu zahtjeva primjenjuju se politike zaštite utvrđene Uredbom (EZ) br. 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka. Vidjeti: http://fra.europa.eu/en/data-protection-statement i povezane osnovne informacije za ispitanike koji traže pristup dokumentima.

Informacije koje se odnose na traženi(e) dokument(e)

4 + 1 =