Pristup dokumentima

Informacije i dokumenti povezani s radom Agencije dostupni su ovdje:

registar dokumenata

Svi građani EU-a i sve fizičke ili pravne osobe s boravištem ili registriranim sjedištem u EU-u imaju pravo na pristup dokumentima Agencije u skladu s uvjetima iz Uredbe (EZ) br. 1049/2001  o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (dalje u tekstu “Uredba”) ne dovodeći u pitanje mjere iz Odluke koju je 14. prosinca 2012. donio Upravni odbor Agencije Europske unije za temeljna prava.

Kako biste podnijeli zahtjev za pristup dokumentu koji posjeduje Agencija radi izvršavanja svojih funkcija, ispunite obrazac dostupan u nastavku (na internetu ili kao PDF datoteku). Vaš zahtjev mora biti napisan na jednom od službenih jezika EU-a, a Agenciji ga možete poslati poštom, telefaksom ili elektroničkim putem. Zahtjev mora biti napisan na dovoljno precizan način, a osobito mora sadržavati dovoljno elemenata pomoću kojih će Agencija moći utvrditi o kojem se dokumentu ili dokumentima radi. Možete navesti i jezik na kojemu želite dobiti dokument te alternativni jezik ako dokument nije dostupan na prvom jeziku koji ste odabrali. Napominjemo da se dokumenti mogu dostaviti samo u postojećim jezičnim verzijama i oblicima. Agencija nije dužna izraditi nov dokument, prevesti dokument ili prikupiti informacije kako bi odgovorila na vaš zahtjev.

Čim Agencija zaprimi vaš zahtjev, primit ćete potvrdu o primitku zajedno s jedinstvenom registracijskim brojem koji je dodijeljen vašem zahtjevu. Agencija će odgovoriti na vaš zahtjev u roku od najviše 15 radnih dana ako se to razdoblje ne produlji u skladu s uvjetima navedenima u Uredbi.

Agencija može uskratiti pristup dokumentu, među ostalim, ako bi njegovo objavljivanje ugrozilo zaštitu javnog interesa, privatnost ili integritet pojedinca, poslovne interese, sudske postupke i pravni savjet ili ako bi njegovo objavljivanje ozbiljno ugrozilo proces donošenja odluka Agencije.

Ako je vaš zahtjev odbijen ili ako ne dobijete odgovor u propisanom razdoblju, u roku od 15 radnih dana Agenciji možete podnijeti ponovni zahtjev na istom obrascu u kojem ćete navesti da se radi o ponovnom zahtjevu i upisati registracijski broj koji ste dobili s potvrdom o primitku vašeg početnog zahtjeva.

Zaštita podataka

Na obradu osobnih podataka koje ste naveli u obrascu za zahtjev primjenjuju se politike zaštite utvrđene Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Za više pojedinosti posjetite tranicu o zaštiti osobnih podataka. Možete pristupiti i povezanoj Obavijesti o privatnosti za ispitanike koji traže pristup dokumentima.

Obrasci

Internetski obrazac

PDF datoteka za ispis i slanje telefaksom, poštom ili elektroničkom poštom

Podaci za kontakt

European Union Agency for Fundamental Rights
Document Access Coordinator
Schwarzenbergplatz 11
AT-1040 Vienna
Austria

E-mail: documents@fra.europa.eu

Fax: +43 1 503 13 85