Inzage in documenten

Informatie en documenten over de werkzaamheden van het Bureau kunnen hier worden geraadpleegd:

Documentenregister

Iedere burger van de Unie en iedere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat heeft een recht van toegang tot documenten van het Agentschap, onder de voorwaarden die zijn bepaald in Regulation (EC) No 1049/2001  inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (hierna “de verordening” genoemd) en onverminderd de maatregelen die zijn vastgesteld in het door de raad van bestuur van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten op 14 december 2012 aangenomen besluit.

Vul het onderstaande formulier in (online of als pdf-bestand) om te verzoeken om toegang tot documenten waarover het Bureau in het kader van de uitvoering van zijn taken beschikt. Uw verzoekschrift moet in een van de officiële talen van de EU worden opgesteld en kan per post, fax of e-mail naar het Bureau worden verzonden. Het verzoekschrift moet voldoende nauwkeurig zijn ingediend en moet met name voldoende elementen bevatten om het Bureau in staat te stellen het gevraagde document of de gevraagde documenten te identificeren. U kunt ook de taal vermelden waarin u het document wilt ontvangen, en een andere taal indien het niet in de taal van uw eerste keuze beschikbaar is. Houd er rekening mee dat documenten alleen in beschikbare talen en formaten kunnen worden verstrekt. Het bureau is niet verplicht een nieuw document op te stellen, een document te vertalen of informatie te verzamelen om uw verzoekschrift te behandelen.

Zodra het Bureau uw verzoekschrift heeft ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging met een uniek registratienummer dat aan uw verzoek is toegekend. Het Bureau behandelt uw verzoekschrift binnen een termijn van maximaal vijftien werkdagen, tenzij deze termijn wordt verlengd overeenkomstig de in de verordening vastgestelde voorwaarden.

Het Bureau kan de toegang tot een document weigeren, onder meer wanneer de openbaarmaking ervan zou leiden tot ondermijning van de bescherming van het openbaar belang, de privacy en de integriteit van het individu, commerciële belangen, gerechtelijke procedures of juridisch advies, of wanneer de openbaarmaking ervan ernstig afbreuk zou doen aan het besluitvormingsproces van het Bureau.

Indien uw verzoek wordt afgewezen, of als u binnen de gestelde termijn geen antwoord ontvangt, kunt u binnen vijftien werkdagen een confirmatief verzoek bij het Bureau indienen aan de hand van hetzelfde formulier. In het formulier wordt verklaard dat het om een confirmatief verzoek gaat en wordt het registratienummer vermeld dat u bij de ontvangstbevestiging van uw initieel verzoek hebt ontvangen.

Gegevensbescherming

De verwerking van de op het verzoekformulier ingevulde persoonsgegevens is onderworpen aan het beschermingsbeleid dat is vastgesteld in Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Zie de pagina Gegevensbescherming voor meer informatie. U heeft ook toegang tot de betreffende Privacyverklaring voor betrokkenen die om toegang tot documenten verzoeken.

Formulieren

Online formulier

Pdf-formulier dat moet worden geprint en verstuurd per fax, post of e-mail.

Contactgegevens

European Union Agency for Fundamental Rights
Document Access Coordinator
Schwarzenbergplatz 11
AT-1040 Vienna
Austria

E-mail: documents@fra.europa.eu

Fax: +43 1 503 13 85