Piekļuve dokumentiem

Informāciju un dokumentus saistībā ar aģentūras darbu var skatīt šeit:

Dokumentu reģistrs

Ikvienam ES pilsonim un fiziskai personai, kas pastāvīgi dzīvo ES, vai juridiskai personai, kuras juridiskā adrese ir ES, ir tiesības piekļūt aģentūras dokumentiem, ievērojot nosacījumus, kas izklāstīti Regulā (EK) Nr. 1049/2001  par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (turpmāk tekstā — “Regula”), un neskarot pasākumus, ko 2012. gada 14. decembra lēmumā ir noteikusi Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras valde.

Lai iesniegtu pieteikumu piekļuvei aģentūras dokumentam, ko tā tur savu funkciju ietvaros, lūdzu, aizpildiet turpmāk pieejamo veidlapu (tiešsaistē vai kā PDF datni). Jūsu pieteikumam jābūt rakstītam vienā no ES' oficiālajām valodām, un to var nosūtīt aģentūrai pa pastu, faksu vai elektroniski. Pieteikumam jābūt pietiekami precīzam un jāietver pietiekami daudz elementu, lai aģentūra varētu identificēt pieprasīto dokumentu vai dokumentus. Jūs varat arī norādīt valodu, kurā vēlaties saņemt dokumentu, un alternatīvu valodu gadījumā, ja dokuments nav pieejams jūsu pirmajā izvēlētajā valodā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dokumentus var saņemt tikai esošajās valodās un formātos. Aģentūras pienākums nav izveidot jaunu dokumentu, tulkot dokumentu vai apkopot informāciju, lai atbildētu uz jūsu pieteikumu.

Kad aģentūra saņems jūsu pieteikumu, jūs saņemsiet apstiprinājumu kopā ar unikālu reģistrācijas numuru, kas piešķirts jūsu pieprasījumam. Aģentūra izskatīs jūsu pieteikumu ne ilgāk kā 15 darbadienu laikā, ja vien šis termiņš netiks pagarināts saskaņā ar regulā paredzētajiem nosacījumiem.

Aģentūra var atteikt piekļuvi dokumentam, ja cita starpā iepazīšanās ar to var kaitēt sabiedrības interešu, personu privātās dzīves un neaizskaramības, komerciālo interešu, tiesvedības un juridisku konsultāciju aizsardzībai vai ja iepazīšanās ar šo dokumentu var nopietni kaitēt lēmumu pieņemšanai aģentūrā.

Ja jūsu pieteikums ir noraidīts vai noteiktajā termiņā neesat saņēmis atbildi, jūs 15 darbadienu laikā varat aģentūrai iesniegt atkārtotu pieteikumu, izmantojot to pašu veidlapu, norādot, ka tas ir atkārtots pieteikums, un sniedzot reģistrācijas numuru, kas jums tika nosūtīts sākotnējā pieteikuma apstiprinājumā.

Datu aizsardzība

Pieteikuma veidlapā ievadīto personas datu apstrādei piemēro aizsardzības politiku, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti.

Sīkāku informāciju skatīt datu aizsardzības lapā.  Jūs varat piekļūt arī saistītajam paziņojumam par privātumu datu subjektiem, kuri pieprasa piekļuvi dokumentiem.

Veidlapas

Tiešsaistes veidlapa

PDF veidlapa ir jāizdrukā un jānosūta pa faksu, pastu vai e-pastu

Kontaktinformācija

European Union Agency for Fundamental Rights
Document Access Coordinator
Schwarzenbergplatz 11
AT-1040 Vienna
Austria

E-mail: documents@fra.europa.eu

Fax: +43 1 503 13 85