Valsts cilvēktiesību iestādes, līdztiesības struktūras un tiesībsarga iestādes

FRA cieši sadarbojas ar valsts cilvēktiesību aizsardzības iestādēm, līdztiesības struktūrām un tiesībsarga iestādēm, piedaloties ikgadējās sanāksmēs un iesaistot atlasītās struktūras FRA projektu izstrādē un īstenošanā, kā arī izmantojot sadarbības pasākumus, kas saistīti ar FRA konstatējumu izplatīšanu un turpmāku uzraudzību. FRA un šīs struktūras regulāri apmainās ar informāciju.

Papīra cilvēku ķēde

Līdztiesības struktūras

Saskaņā ar ES tiesību aktiem dalībvalstīm ir jāizveido struktūra vai struktūras, lai veicinātu vienlīdzīgu attieksmi rases vai etniskās izcelsmes, dzimuma vai dzimumorientācijas dēļ. FRA sadarbojas ar līdztiesības struktūrām ar koordinējošās struktūras Equinet (Eiropas Līdztiesības struktūru tīkls) starpniecību un izmantojot tiešu divpusēju sadarbību. Notiek regulāras FRA un Equinet sanāksmes, kā arī tikšanās ar Equinet dalībniekiem par konkrētiem tematiem. FRA arī regulāri tiek aicināta piedalīties Equinet apmācību sesijās un semināros.

Plašāku informāciju par līdztiesības struktūrām skatīt šeit:

Valsts cilvēktiesību aizsardzības iestādes

Valsts cilvēktiesību aizsardzības iestādes (VCAI) ir neatkarīgas iestādes, kas izveidotas ar likumu un saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas apstiprinātajiem “Parīzes principiem”. VCAI ir pilnvarotas aizsargāt un veicināt cilvēktiesības valsts līmenī saskaņā ar starptautiskajām cilvēktiesību normām un standartiem. FRA sadarbojas ar VCAI ar Eiropas VCAI tīkla starpniecību un izmantojot tiešu divpusēju sadarbību. Notiek arī FRA un VCAI ikgadējas tematiskās sanāksmes.

Plašāku informāciju par VCAI skatīt šeit:

Tiesībsarga iestādes

Tiesībsarga iestādes ir neatkarīgi un viegli pieejami valsts pārvaldes kontroles mehānismi. Vairākās dalībvalstīs tiesībsarga iestādes ir pilnvarotas uzraudzīt noteiktu cilvēktiesību standartu, jo īpaši tiesību uz labu pārvaldību, kā noteikts Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, īstenošanu. Tiesībsarga iestāžu pilnvaras ES un tām piešķirtās tiesības ir ļoti atšķirīgas. FRA sadarbojas ar tiesībsarga iestādēm dažādos līmeņos un nepārtraukti pēta sadarbības palielināšanas iespējas.

Kontaktinformācija:

NHRBteam@fra.europa.eu