ES struktūra Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām — ieguldījums ES pārskatīšanas procesā

Saskaņā ar CRPD 35. pantu katrai konvencijas dalībvalstij ir regulāri jāiesniedz Personu ar invaliditāti tiesību komitejai (CRPD komiteja) ziņojumi par pasākumiem, ko tā veikusi, lai īstenotu CRPD.

Pirmais ziņojums ir jāiesniedz pēc diviem gadiem no brīža, kad CRPD stājas spēkā konkrētajā dalībvalstī, un visi turpmākie ziņojumi jāsniedz ik pēc četriem gadiem.

Šie ziņojumi kalpo par pamatu CRPD komitejas pārskatam par CRPD īstenošanas jaunākajiem sasniegumiem.

Pārskats par to, kā ES īsteno Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām

Ievērojot tai noteiktos pienākumus, Eiropas Komisija 2014. gada jūnijā ES vārdā iesniedza pirmo ziņojumu par to, kā ES īsteno CRPD. Ziņojumā ir īsi izklāstīti pasākumi, ko ES veica, lai savas kompetences robežās īstenotu CRPD, tostarp gan ES tiesību aktos un politikā, gan arī iekšēji ES institūcijās, aģentūrās un iestādēs.

CRPD komiteja 2015. gada aprīlī publicēja jautājumu sarakstu, kas izrietēja no ES ziņojuma, pieprasot ES sniegt papildu informāciju attiecībā uz šo virkni jautājumu. Eiropas Komisija 2015. gada jūnijā ES vārdā sniedza šo papildu informāciju.

Pārskatīšanas procesa galvenā daļa notika 2015. gada augustā, kad ES, kuru pārstāvēja Eiropas Komisija, risināja publisku konstruktīvu dialogu ar CRPD komiteju.

Pēc šīm pārrunām CRPD komiteja 2015. gada septembrī publicēja savu novērtējumu par to, kā ES īsteno CRPD, un ieteikumus turpmākajiem pasākumiem noslēguma apsvērumu veidā. Noslēguma apsvērumos ir aplūkoti teju visi CRPD panti, sniedzot konkrētus ieteikumus ES, kā labāk īstenot šo konvenciju.

Līdztekus oficiālajiem dokumentiem, ko sagatavoja Eiropas Komisija un CRPD komiteja, liels skaits valstu cilvēktiesību iestāžu, pilsoniskās sabiedrības organizāciju un personu ar invaliditāti organizāciju CRPD komitejai iesniedza savus ziņojumus par to, kā ES īsteno CRPD.

Pamatpasākumi CRPD komitejas sagatavotam pārskatam par ES

Dalībvalsts ziņojums
• Eiropas Komisija 2014. gada jūnijā iesniedza ES ziņojumu
Jautājumu saraksts
• CRPD komiteja 2015. gada aprīlī publicēja jautājumu sarakstu, kas izrietēja no ES ziņojuma, pieprasot ES sniegt papildu informāciju attiecībā uz 45 jautājumiem. 
• Eiropas Komisija 2015. gada jūnijā ES vārdā sniedza atbildes uz šiem jautājumiem
Noslēguma apsvērumi
• 2015. gada 27.–28. augustā ES iesaistījās konstruktīvā dialogā ar CRPD komiteju par to, kā ES īsteno CRPD.
• CRPD komiteja 2015. gada septembrī publicēja noslēguma apsvērumus par ES, kurā izklāstīts ES līdzšinējo sasniegumu vērtējumus un ieteikumi, kā ES varētu labāk īstenot CRPD.

Avots: FRA, 2016. g.

Visi dokumenti, kas attiecas uz pārskatīšanas procesu, ir pieejami tiešsaistē.

ES struktūras ieguldījums pārskatīšanas procesā

ES struktūras dalībnieki aktīvi piedalījās visos pārskatīšanas procesa posmos.

ES struktūra rīkoja divus privātus brīfingus ar CRPD komiteju vienlaicīgi ar apspriedēm par ES jautājumu sarakstu un konstruktīvo dialogu. Konstruktīvajā dialogā starp ES un CRPD komiteju struktūras dalībnieki sniedza arī ievada un noslēguma paziņojumus.

ES struktūras uzdevumi pārskatīšanas procesā

2015. gada marts
• Struktūras dalībnieki augsta līmeņa sanāksmē apstiprina savu vēlmi un spēju aktīvi iesaistīties pārskatīšanas procesā un noslēguma apsvērumos minētajos turpmākajos pasākumos
2015. gada aprīlis
• ES struktūras slēgts brīfings ar CRPD komiteju pirms jautājumu saraksta apspriedes
2015. gada maijs
• Piedalīšanās Eiropas Parlamenta sēdē attiecībā uz CRPD
2015. gada augusts
• Ievada un noslēguma paziņojumi konstruktīvajā dialogā starp ES un CRPD komiteju
• ES struktūras slēgts brīfings ar CRPD komiteju
No 2015. gada septembra
• Noslēguma apsvērumos minētie turpmākie pasākumi, tostarp viedokļu apmaiņa ar Eiropas Parlamenta Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju

Avots: FRA, 2016. g.

Papildus minētajam Eiropas Parlaments rīkoja trīs pasākumus, kuros apsprieda pārskatīšanas procesu: 2015. gada maijā — atklātu sēdi par jautājumu sarakstu; 2016. gada janvārī — vēl vienu atklātu sēdi; 2016. gada februārī — viedokļu apmaiņu ar Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju, kurā piedalījās visi ES struktūras dalībnieki.

Visi ES struktūras dalībnieki ir apņēmušies atbalstīt ES, tai īstenojot noslēguma apsvērumos minētos turpmākos pasākumus.

Ieteikumi par ES struktūru

Daļa CRPD komitejas noslēguma apsvērumu jo īpaši attiecas uz ES struktūru:

„Komiteja ar bažām atzīmē, ka Eiropas Savienības struktūra konvencijas īstenošanai un pārraudzībai pilnībā nesaskan ar Parīzes principiem, kā arī tai nepietiek resursu. Turklāt Eiropas Komisija ir gan nozīmēta kā kontaktpunkts (33. panta 1. punkts), gan arī ietilpst pārraudzības struktūrā (33. panta 2. punkts).

Komiteja iesaka [ES] atdalīt abus Eiropas Komisijas uzdevumus, atbrīvojot to no neatkarīgās pārraudzības struktūras pienākumiem, lai panāktu pilnīgu atbilstību Parīzes principiem un lai pietiktu resursu tās funkciju veikšanai. Komiteja iesaka [ES] arī apsvērt starpiestāžu koordinācijas mehānisma ieviešanu un kontaktpunktu izveidošanu katrā ES institūcijā, aģentūrā un iestādē.”

Eiropas Komisijai, kas ir CRPD kontaktpunkts Eiropas Savienībā, līdz 2016. gada septembrim ir jāziņo CRPD komitejai par šī ieteikuma īstenošanas pasākumiem.