Qafas CRPD tal-UE – Kontribuzzjoni għall-proċess ta’ reviżjoni tal-UE

Skont l-Artikolu 35 tas-CRPD, kull parti għall-Konvenzjoni għandha tissottometti rapporti regolari dwar il-miżuri li ħadet biex timplimenta s-CRPD lill-Kumitat dwar id-drittijiet ta’ persuni b’diżabilità (il-Kumitat CRPD).

L-ewwel rapport huwa mistenni fi żmien sentejn minn wara d-dħul fis-seħħ tas-CRPD fl-Istat parti, b’rapporti sussegwenti sottomessi kull erba’ snin.

Dawn ir-rapporti jiffurmaw il-bażi għar-reviżjoni tal-progress tal-Kumitat CRPD li ssir fl-implimentazzjoni tas-CRPD.

Reviżjoni tal-implimentazzjoni tal-UE tas-CRPD

F’konformità mal-obbligi tagħha, il-Kummissjoni Ewropea ssottomettiet l-ewwel rapport dwar l-implimentazzjoni tal-UE tas-CRPD, f’isem l-UE, f’Ġunju 2014. Ir-rapport jiġbor fil-qosor l-azzjonijiet li l-UE ħadet biex timplimenta s-CRPD fl-isfera tal-kompetenza tagħha, li jkopri kemm id-dritt u l-politika tal-Unjoni, kif ukoll implimentazzjoni interna mill-istituzzjonijiet, l-aġenziji u l-korpi tal-UE.

F’April 2015, il-Kumitat CRPD ippubblika l-“lista ta’ kwistjonijiet” bi tweġiba għar-rapport tal-UE, fejn staqsa sensiela ta’ mistoqsijiet li huwa jixtieq informazzjoni addizzjonali dwarhom mill-UE. Il-Kummissjoni Ewropea wieġbet f’isem l-UE b’aktar informazzjoni f’Ġunju 2015.

Il-parti ewlenija tal-proċess ta’ reviżjoni seħħet f’Awwissu 2015, bi “djalogu kostruttiv” pubbliku bejn l-UE – irrappreżentat mill-Kummissjoni Ewropea – u l-Kumitat CRPD.

Wara din id-diskussjoni, f’Settembru 2015, il-Kumitat CRPD ippubblika l-valutazzjoni tiegħu tal-implimentazzjoni tas-CRPD mill-UE u rakkomandazzjonijiet għas-segwitu fil-forma ta’ “osservazzjonijiet konklużivi”. L-osservazzjonijiet konklużivi jindirizzaw kważi l-artikoli kollha tas-CRPD, filwaqt li jagħtu rakkomandazzjonijiet konkreti għal kif l-UE tista’ timplimenta aħjar il-konvenzjoni.

Minbarra d-dokumenti formali mħejjija mill-Kummissjoni Ewropea u l-Kumitat CRPD, numru kbir ta’ korpi nazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem, organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u organizzazzjonijiet ta’ persuni b’diżabilità ssottomettew ir-rapporti tagħhom stess lill-Kumitat CRPD dwar l-implimentazzjoni tas-CRPD mill-UE.

Passi ewlenin fir-reviżjoni tal-UE mill-Kumitat CRPD

Rapport tal-Istat parti
• Il-Kummissjoni Ewropea ssottomettiet ir-rapport tal-UE f’Ġunju 2014
Lista ta’ kwistjonijiet
• F’April 2015, il-Kumitat CRPD ippubblika l-“Lista ta’ Kwistjonijiet” dwar ir-rapport tal-UE, fejn staqsa 45 mistoqsija li huwa jixtieq informazzjoni addizzjonali dwarhom.
• Il-Kummissjoni Ewropea wieġbet għal dawn il-mistoqsijiet f’isem l-UE f’Ġunju 2015.
Osservazzjonijiet konklużivi
• Fis-27-28 ta’ Awwissu 2015, l-UE dehret quddiem il-Kumitat CRPD għal “djalogu kostruttiv” dwar l-implimentazzjoni tagħha tas-CRPD.
• F’Settembru 2015, il-Kumitat CRPD ippubblika l-osservazzjonijiet konklużivi tiegħu dwar l-UE, fejn stabbilixxa l-valutazzjoni tiegħu tar-rekord u tar-rakkomandazzjonijiet tal-UE dwar kif l-UE tista’ timplimenta aħjar is-CRPD.

Sors: FRA, 2016

Id-dokumenti kollha relatati mal-proċess ta’ reviżjoni huma disponibbli onlajn.

Kontribuzzjoni tal-Qafas tal-UE għall-proċess ta’ reviżjoni

Il-Qafas tal-UE pparteċipa b’mod attiv fl-istadji kollha tal-proċess ta’ reviżjoni.

Il-Qafas tal-UE organizza żewġ laqgħat privati mal-Kumitat CRPD, fi żmien id-diskussjoni dwar il-lista ta’ kwistjonijiet dwar l-UE u tad-djalogu kostruttiv. Il-Qafas għamel ukoll dikjarazzjonijiet ta’ ftuħ u ta’ għeluq matul id-djalogu kostruttiv bejn l-UE u l-Kumitat CRPD.

Rwol tal-Qafas tal-UE fil-proċess ta’ reviżjoni

Marzu 2015 • F’laqgħa ta’ livell għoli, il-membri tal-Qafas jaffermaw ir-rieda u d-disponibbiltà tagħhom li jipparteċipaw b’mod attiv fil-proċess ta’ reviżjoni u fis-segwitu għall-osservazzjonijiet konklużivi
April 2015 • Laqgħa interna tal-Qafas tal-UE mal-Kumitat CRPD qabel id-diskussjoni tal-Lista ta’ Kwistjonijiet
Mejju 2015 • Parteċipazzjoni fis-seduta tal-Parlament Ewropew dwar is-CRPD
Awwissu 2015 • Dikjarazzjonijiet ta’ ftuħ u ta’ għeluq waqt id-djalogu kostruttiv bejn l-UE u l-Kumitat CRPD
• Laqgħa interna tal-Qafas tal-UE mal-Kumitat CRPD
Settembru 2015 ’il quddiem
• Segwitu tal-osservazzjonijiet konklużivi, inkluż l-iskambju ta’ fehmiet mal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali tal-Parlament Ewropew

Sors: FRA, 2016

Barra minn hekk, il-Parlament Ewropew organizza tliet avvenimenti biex jiddiskuti l-proċess ta’ reviżjoni: seduta pubblika f’Mejju 2015 dwar il-lista ta’ kwistjonijiet, seduta pubblika oħra f’Jannar 2016, u skambju ta’ fehmiet mal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali fi Frar 2016, li fiha pparteċipaw l-membri kollha tal-Qafas tal-UE.

Il-membri kollha tal-Qafas tal-UE impenjaw ruħhom biex jappoġġjaw is-segwitu tal-osservazzjonijiet konklużivi mill-UE.

Rakkomandazzjonijiet li jikkonċernaw il-Qafas tal-UE

Parti mill-osservazzjonijiet konklużivi tal-Kumitat CRPD tikkonċerna speċifikament il-Qafas tal-UE:

“Il-Kumitat jinnota bi tħassib li l-Qafas tal-Unjoni Ewropea għall-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-Konvenzjoni mhuwiex kompletament konformi mal-Prinċipji ta’ Pariġi, u lanqas għandu riżorsi adegwati. Barra minn hekk, il-Kummissjoni Ewropea hija maħtura kemm bħala l-punt fokali (Artikolu 33.1) kif ukoll bħala parti mill-qafas ta’ monitoraġġ (Artikolu 33.2).

Il-Kumitat jirrakkomanda li l-[UE] tieħu miżuri biex tiddiżakkoppja r-rwoli tal-Kummissjoni Ewropea – bit-tneħħija tagħha mill-qafas ta’ monitoraġġ indipendenti – sabiex jiżgura konformità sħiħa mal-prinċipji ta’ Pariġi, u li dan tal-aħħar ikollu riżorsi adegwati biex iwettaq il-funzjonijiet tiegħu. Huwa jirrakkomanda wkoll li l-[UE] tikkunsidra l-istabbiliment ta’ mekkaniżmu ta’ koordinazzjoni interistituzzjonali u deżinjazzjoni tal-punti fokali f’kull istituzzjoni, aġenzija u korp tal-UE.”

Il-Kummissjoni Ewropea, bħala l-punt fokali għas-CRPD fl-UE, tintalab tipprovdi informazzjoni lill-Kumitat CRPD dwar il-miżuri meħuda biex jimplimentaw din ir-rakkomandazzjoni minn Settembru 2016.