Okvir EU-a za CRPD - Doprinos procesu pregleda na razini EU-a

Sukladno članku 35. CRPD-a, svaka potpisnica Konvencije mora Odboru za prava osoba s invaliditetom (Odbor za CRPD) redovito podnositi izvješća o mjerama koje je poduzela u cilju provedbe CRPD-a.

Rok za podnošenje prvog izvješća je dvije godine nakon stupanja na snagu CRPD-a u državi potpisnici, dok se sljedeća izvješća moraju predati svake četiri godine.

Ta su izvješća temelj za pregled napretka u provedbi CRPD-a koji provodi Odbor za CRPD.

Pregled provedbe CRPD-a na razini EU-a

U skladu sa svojim obvezama, Europska je komisija u ime EU-a podnijela prvo izvješće o provedbi CRPD-a na razini EU-a u lipnju 2014. U izvješću su sažeto prikazane radnje koje je EU poduzeo radi provedbe CRPD-a u okviru svoje nadležnosti, a one pokrivaju pravo i politike EU-a, kao i internu provedbu u institucijama, agencijama i tijelima EU-a.

U travnju 2015., Odbor za CRPD objavio je „popis pitanja” kao odgovor na izvješća EU-a, u kojem postavlja niz pitanja o kojima traži dodatne informacije od EU-a. Europska komisija odgovorila je u ime EU-a te pružila dodatne informacije u lipnju 2015.

Glavni se dio procesa pregleda odvijao u kolovozu 2015. u obliku javnog „konstruktivnog dijaloga” između EU-a, koji je predstavljala Europska komisija, i Odbora za CRPD.

Nakon rasprave, Odbor za CRPD objavio je u rujnu 2015. svoju procjenu o provedbi CRPD-a na razini EU-a i preporuke za nastavak u obliku „zaključnih opažanja”. Zaključna se opažanja odnose na gotovo sve članke CRPD-a te daju konkretne preporuke o tome kako EU može poboljšati provedbu Konvencije.

Uz formalne dokumente koje je pripremila Europska komisija i Odbor za CRPD, velik je broj nacionalnih tijela za ljudska prava, organizacija civilnog društva i organizacija osoba s invaliditetom predao vlastita izvješća Odboru za CRPD o provedbi CRPD-a na razini EU-a.

Ključni koraci u pregledu EU-a od strane Odbora za CRPD

Izvješća država potpisnica
• Europska je komisija predala izvješće EU-a u lipnju 2014.
Popis pitanja
• U travnju 2015. Odbor za CRPD objavio je „Popis pitanja” o izvješću EU-a, u kojem je postavio 45 pitanja o kojima traži dodatne informacije.
• Europska je komisija odgovorila na ta pitanja u ime EU-a u lipnju 2015.
Zaključna opažanja
• Dana 27.-28. kolovoza 2015. održan je „konstruktivni dijalog” između EU-a i Odbora za CRPD o provedbi CRPD-a.
• Odbor za CRPD objavio je svoja zaključna opažanja o EU-u u rujnu 2015., navodeći svoju procjenu dokumenata EU-a i preporuke o tome kako EU može poboljšati provedbu CRPD-a.

Izvor: FRA, 2016.

Svi dokumenti povezani s procesom pregleda dostupni su na internetu.

Doprinos Okvira EU-a procesu pregleda

Okvir EU-a aktivno je sudjelovao u svim fazama procesa pregleda.

Okvir EU-a održao je dva kratka informativna sastanka s Odborom za CRPD, u vrijeme rasprave o popisu pitanja o EU-u i konstruktivnog dijaloga. Okvir je također dao uvodne i završne izjave tijekom konstruktivnog dijaloga između EU-a i Odbora CRPD-a.

Uloga Okvira EU-a u procesu pregleda

Ožujak 2015 • Članovi Okvira na sastanku na visokoj razini potvrđuju svoju spremnost i dostupnost za aktivno sudjelovanje u procesu pregleda i u praćenju zaključnih opažanja
Travanj 2015 • Zatvoreni informativni sastanak Okvira EU-a s Odborom za CRPD prije rasprave o popisu pitanja
Svibanj 2015 • Sudjelovanje u saslušanju Europskog parlamenta o CRPD-u
Kolovoz 2015 • Uvodne i završne izjave tijekom konstruktivnog dijaloga između EU-a i Odbora za CRPD
• Zatvoreni informativni sastanak Okvira EU-a i Odbora za CRPD
Rujan 2015. i nadalje
• Praćenje zaključnih opažanja, uključujući razmjenu mišljenja s Odborom za zapošljavanje i socijalna pitanja Europskog parlamenta

Izvor: FRA, 2016.

Također, Europski je parlament organizirao tri događaja kako bi raspravljao o procesu pregleda: javno saslušanje u svibnju 2015. o popisu pitanja, sljedeće javno saslušanje u siječnju 2016., te razmjenu stavova s Odborom za zapošljavanje i socijalna pitanja u veljači 2016., u kojem su sudjelovali svi članovi Okvira EU-a.

Članovi Okvira EU-a obvezali su se podržati praćenje zaključnih opažanja od strane EU-a.

Preporuke o Okviru EU-a

Dio zaključnih opažanja Odbora za CRPD posebno se odnosi na Okvir EU-a:

„Odbor sa zabrinutošću primjećuje da Okvir Europske unije za provedbu i praćenje Konvencije nije u potpunosti sukladan s Pariškim načelima, niti su u tu svrhu osigurani odgovarajući resursi. Osim toga, Europska je komisija određena i kao središnja točka (članak 33.1), i kao dio okvira praćenja (članak 33.2).

Odbor preporučuje da [EU] poduzme mjere za razdvajanje uloga Europske komisije – njenim isključivanjem iz neovisnog okvira praćenja – radi osiguravanja potpune usklađenosti s Pariškim načelima, te da potonji ima odgovarajuća sredstva za obavljanje svojih funkcija. Nadalje preporučuje da [EU] razmotri uspostavu međuinstitucijskog koordinacijskog mehanizma i da odredi središnje točke za svaku instituciju, agenciju i tijelo EU-a.”

Od Europske se komisije, kao središnje točke za CRPD u EU-u, zahtijeva da pruži informacije Odboru za CRPD o mjerama koje su poduzete za provedbu ove preporuke do rujna 2016.