Suradnja

FRA blisko surađuje sa svojim partnerima na svim razinama Europske unije kako bi osigurala relevantnost svojih aktivnosti u odnosu na aktualna pitanja temeljnih prava i buduće trendove. Agencija se savjetuje s različitim dionicima i kako bi zajamčila da se njezinim projektima odgovara na konkretne nedostatke i potrebe. U cilju objedinjavanja znanja i resursa FRA koordinira istraživanja i razmjenjuje stručna znanja s brojnim organizacijama.

FRA kontinuirano surađuje s institucijama i državama članicama EU-a te im pruža neovisne stručne savjete i analize temeljnih prava. Uspostavila je mreže i veze s partnerima na svim razinama kako bi njezini savjeti i istraživanja bili dostupni tvorcima politika na razini nacionalnih vlada i EU-a.

Unutar tog okvira FRA održava osobito bliske radne odnose s nekoliko subjekata, a to su:


Institucije i druga tijela EU-a

 


Države članice Europske unije

 


Vijeće Europe

 


Civilno društvo i Platforma za temeljna prava

 


Nacionalne institucije za ljudska prava, tijela za ravnopravnost i institucije pravobranitelja

 


UN, OESS i druge međunarodne organizacije