Сътрудничество

Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) работи в тясно сътрудничество със своите партньори на всички нива на Европейския съюз, за да се увери, че дейностите ѝ обхващат текущите въпроси, засягащи основните права и бъдещите тенденции. Агенцията провежда консултации с широк кръг заинтересовани страни, за да се увери, че нейните проекти отговарят на специфичните пропуски и нужди. За да обедини знанията и ресурсите, FRA координира научните изследвания и споделя експертните си знания с голям брой организации.

FRA си сътрудничи непрекъснато с институциите и държавите — членки на ЕС, за да им предоставя независими експертни съвети и анализи за основните права. Агенцията създаде мрежи и установи връзки с партньори на всички нива, за да могат нейните съвети и изследвания да достигат до отговорните за вземането на решения лица в националните правителства и в ЕС.

В тази рамка FRA поддържа тесни работни отношения по-специално с:


институции и други органи на ЕС

 


държавите — членки на Европейския съюз

 


Съвета на Европа

 


гражданското общество и платформата за основните права

 


националните институции по правата на човека, органите за равно третиране и институциите на омбудсмана

 


ООН, ОССЕ и други международни организации