You are here:

Дял VI Правосъдие

 • Член 47 - Право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес

   Всеки, чийто права и свободи, гарантирани от правото на Съюза, са били нарушени, има право на ефективни правни средства за защита пред съд в съответствие с предвидените в настоящия член условия.
   Всеки има право неговото дело да бъде гледано справедливо и публично в разумен срок от независим и безпристрастен съд, предварително създаден със закон. Всеки има възможността да бъде съветван, защитаван и представляван.
   На лицата, които не разполагат с достатъчно средства, се предоставя правна помощ, доколкото тази помощ е необходима, за да се осигури реален достъп до правосъдие.

 • Член 48 - Презумпция за невиновност и право на защита
   1. Всеки обвиняем се счита за невинен до установяване на вината му в съответствие със закона.
   2. На всеки обвиняем се гарантира зачитане на правото на защита.
 • Член 49 - Принципи на законност и пропорционалност на престъплението и наказанието
   1. Никой не може да бъде осъден за действие или бездействие, което в момента на извършването му не е представлявало престъпление съгласно националното или международното право. По същия начин, не може да бъде налагано по-тежко наказание от това, което е било приложимо към момента на извършване на престъплението. Ако в по-късен момент след престъплението законът предвижда по-леко наказание, трябва да се приложи това наказание.
   2. Настоящият член не засяга осъждането и наказанието на лице, виновно за действие или бездействие, което в момента на извършването му е било престъпление по смисъла на общите принципи, признати от всички народи.
   3. Тежестта на наказанията не трябва да бъде несъразмерна спрямо престъплението.
 • Член 50 - Право на всеки да не бъде съден или наказван два пъти за едно и също престъпление

   Никой не може да бъде подложен на наказателно преследване или наказван за престъпление, за което вече е бил оправдан или осъден на територията на Съюза с окончателно съдебно решение в съответствие със закона.

Дял VI Правосъдие