Продукти

Type:
Fundamental Rights Report
Related themes:
Publication date:
Publication date:11 June 2020 Now available in all 24 official EU languages 12 August 2020

Доклад относно основните права — 2020 г. Становища на FRA

През 2019 г. отбелязахме както напредък, така и неуспехи по отношение на защитата на основните права. В Доклада на FRA относно основните права от 2020 г. е извършен преглед на важните развития в областта, като са посочени както постиженията, така и областите, които все още пораждат загриженост. В настоящата публикация са представени становищата на FRA относно основните развития в обхванатите тематични области и обзор на доказателствата в подкрепа на тези становища. По този начин в нея е даден стегнат, но съдържателен преглед на основните предизвикателства в областта на основните права, пред които са изправени ЕС и неговите държави членки.

Type:
Handbook / Guide / Manual
Related themes:
Publication date:
Publication date:25 May 2018 11 December 2019

Наръчник по европейско право в областта на защитата на данните - Издание 2018 г.

Бързото развитие на информационните технологии изостря необходимостта от стабилна защита на личните данни, правото на която е гарантирано както от актовете на Европейския съюз (ЕС), така и от тези на Съвета на Европа (СЕ). Гарантирането на това важно право поражда нови и значителни предизвикателства, тъй като технологичният напредък разширява границите на такива области, като наблюдението, прихващането на комуникациите и съхранението на данните. Настоящият наръчник е предназначен да запознае практикуващите юристи, които не са специализирани в областта на защитата на данните, с тази нововъзникваща област на правото.

Type:
Handbook / Guide / Manual
Related themes:
Publication date:
Publication date:13 June 2019

Деца, лишени от родителски грижи, открити в държава — членка на ЕС, различна от тяхната собствена

Деца, лишени от родителски грижи, открити в друга държава — членка на ЕС, различна от тяхната собствена има за цел да засили реакцията на всички съответни участници за закрила на детето. Закрилата на тези момичета и момчета е от първостепенно значение и е задължение за държавите — членки на ЕС, произтичащо от международната и европейската правна рамка. Ръководството включва акцент върху децата — жертви на трафик, и децата в риск, в изпълнение на заложеното в съобщението от 2017 г. „Засилване на действията на ЕС срещу трафика на хора“ действие и като са взети предвид установените модели, включително по отношение на свързаната с пола специфика на престъплението.

Type:
Fundamental Rights Report
Related themes:
Publication date:
Publication date:06 June 2019

Доклад относно основните права от 2019 г. Становища на FRA

2018 година донесе както напредък, така и неуспехи по отношение на защитата на основните права. В  Доклада на FRA относно основните права от 2019 г. е извършен преглед на важните развития в областта, като са посочени както постиженията, така и областите, които все още будят притеснение. В настоящата публикация са представени становищата на FRA относно основните развития в обхванатите тематични области и обзор на доказателствата в подкрепа на тези становища.

Актуална информация

Log in to your account

Желаете ли да получавате последни новини от FRA в пощенската си кутия всяка седмица?

Абонирайте се за нашия бюлетин или за актуализации на проекти!

Вече имате абонамент?Log in

Нарушени ли са основните ви права?