8
June
2023

Доклад относно основните права — 2023 г. Становища на FRA

През 2022 г. отбелязахме както напредък, така и неуспехи по отношение на защитата на основните права. В Доклада на FRA относно основните права (2023 г.) е извършен преглед на важните развития в областта, като са посочени както постиженията, така и областите, които все още пораждат загриженост. В настоящата публикация са представени становищата на FRA относно основните промени в обхванатите тематични области и обзор на доказателствата в подкрепа на тези становища.
Преглед

Докладът представлява компактен, но информативен преглед на основните предизвикателства в областта на основните права, пред които са изправени ЕС и неговите държави членки.