27
April
2022

Градове на правата на човека в Европейския съюз - практическо ръководство

ова ръководство може да помогне на градовете, които искат да усъвършенстват мерките си за спазване на правата на човека. То има за цел да насърчи местните власти да приемат по-високи стандарти за правата на човека. Идеята е да се насърчи и подпомогне взаимното обучение в областта на правата на човека и основните права. Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), група от градове на правата на човека и различни практикуващи специалисти в ЕС работиха заедно за изготвянето на това ръководство. Ръководството е базирано на полезните практики и опита на градове, региони, експерти, международни организации и мрежи, които могат да бъдат намерени в доклада на FRA „Градове на правата на човека в ЕС: Рамка за укрепване на правата на местно ниво“.
Преглед

Рамката за градовете на правата на човека разглежда основите, структурите и инструментите, които могат да помогнат на градовете да интегрират правата на човека по цялостен и устойчив начин в своята работа. В нея са събрани необходимите елементи, които могат да се прилагат по гъвкав начин, адаптиран към местния контекст и ресурсите на града. Инструментите подпомагат структурите, които на свой ред интегрират основите — правата и принципите — в работата на града.

Рамката накратко

Основи - Ангажименти на града по отношение на правата на човека

 • Ангажимент за зачитане, защита и реализиране на практика на правата и свободите в Хартата на основните права на ЕС и законодателството на ЕС
 • Ангажимент за защита, зачитане и изпълнение на международните стандарти за правата на човека
 • Ангажимент по отношение на ЦУР на ООН и Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие
 • Ангажимент за принос към международните механизми за мониторинг

Структури - Механизми и процедури за подпомагане на интегрирането на правата на човека в ежедневната работа

 • Приемане на декларация за потвърждаване на ангажимента на града по отношение на правата на човека
 • Номиниране на избран представител по въпросите на правата на човека
 • Създаване на служба или отдел по въпросите на правата на човека
 • Създаване на консултативен съвет с широко участие по въпросите на правата на човека
 • Създаване на служба за борба с дискриминацията или местен омбудсман
 • Годишен доклад за правата на човека в града
 • Сътрудничество и развитие на партньорства с национални, европейски и международни органи по правата на човека

Инструменти - Методи и ресурси в подкрепа на работата по правата на човека

 • Интегриране на правата на човека в работата и дейностите на града
 • Прилагане на подход, основан на правата на човека, във всички дейности на града
 • Развиване на знания чрез обучение и образование в областта на правата на човека
 • Вземане под внимание на правата на човека в процесите на бюджетиране и възлагане на обществени поръчки
 • Изготвяне и прилагане на местен план за действие в областта на правата на човека
 • Проверка на съвместимостта на местните решения с правата на човека
 • Мониторинг и оценка на работата на града с широко участие
 • Повишаване на осведомеността на хората относно правата на човека
 • Сътрудничество в транснационален план и принос към партньорския обмен и взаимното обучение между градовете в областта на правата на човека