27
April
2022

Ihmisoikeuskaupungit Euroopan Unionissa - Käytännön ohjeet

Tämä opas voi auttaa kaupunkeja tehostamaan toimiaan ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi. Oppaan tarkoituksena on rohkaista paikallisia viranomaisia ottamaan käyttöön korkeammalle asetettuja ihmisoikeusstandardeja. Ideana on kannustaa ja edistää yhteistä oppimista perus- ja ihmisoikeuksista. Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) on laatinut tämän oppaan yhteistyössä ihmisoikeuskaupunkien ryhmän ja EU:ssa toimivien ammattilaisten kanssa. Opas pohjautuu kaupunkien, aluehallintojen, asiantuntijoiden, kansainvälisten järjestöjen ja verkostojen hyviin käytäntöihin ja kokemuksiin, joita on kuvattu FRA:n raportissa Human rights cities in the EU: a framework for reinforcing rights locally [Ihmisoikeuskaupungit EU:ssa: Viitekehys oikeuksien vahvistamiseen paikallistasolla].
Yleiskatsaus

Ihmisoikeuskaupunkien viitekehys tarkastelee perustoja, rakenteita ja välineitä, jotka voivat auttaa kaupunkeja integroimaan ihmisoikeudet kokonaisvaltaisesti ja kestävästi työhönsä ja toimintoihinsa. Se kokoaa tarpeellisia osatekijöitä, joita voidaan käyttää joustavasti sopeuttamalla ne paikalliseen kontekstiin ja kaupungin resursseihin. Välineet tukevat rakenteita, jotka puolestaan sisällyttävät perustat – oikeudet ja periaatteet – kaupungin työhön ja toimintoihin.

Viitekehys pähkinänkuoressa

Perusta - Kaupungin ihmisoikeussitoumukset

 • Sitoutuminen kunnioittamaan, suojelemaan ja toteuttamaan Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja EU-lainsäädännön takaamia oikeuksia ja vapauksia
 • Sitoutuminen suojelemaan, kunnioittamaan ja toteuttamaan kansainvälisiä ihmisoikeusstandardeja
 • Sitoutuminen YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja Agenda 2030 -toimintaohjelmaan
 • Sitoutuminen tukemaan kansainvälisten valvontamekanismien toimintaa

Rakenteet - Mekanismeja ja menettelytapoja, jotka auttavat sisällyttämään ihmisoikeudet jokapäiväiseen työhön

 • Julistuksen hyväksyminen vahvistamaan kaupungin sitoutumista ihmisoikeuksiin
 • Ihmisoikeuksista vastaavan valtuutetun nimeäminen
 • Ihmisoikeustoimiston tai -osaston perustaminen
 • Neuvoa-antavan osallistavan ihmisoikeusneuvoston perustaminen
 • Syrjinnänvastaisen viraston tai paikallistason oikeusasiamiehen viran perustaminen
 • Vuosittainen raportointi kaupungin ihmisoikeustilanteesta
 • Yhteistyö ja kumppanuuksien kehittäminen kansallisten, EU:n ja kansainvälisten ihmisoikeuselinten kanssa

Välineet - Keinoja ja resursseja ihmisoikeustyön tueksi

 • Ihmisoikeuksien valtavirtaistaminen kaupungin työhön ja toimintoihin
 • Ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan soveltaminen kaikkiin kaupungin toimintoihin
 • Osaamisen kehittäminen koulutuksen ja ihmisoikeuskasvatuksen avulla
 • Ihmisoikeuksien huomioon ottaminen budjetoinnissa ja hankinnoissa
 • Paikallisen ihmisoikeuksien toimintasuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen
 • Paikallisten päätösten ja ihmisoikeuksien yhteensopivuuden tarkistaminen
 • Kaupungin toiminnan osallistava seuranta ja arviointi
 • Ihmisten ihmisoikeustietoisuuden lisääminen
 • Kansainvälinen yhteistyö sekä osallistuminen vertaiskokemusten vaihtoon ja kaupunkien väliseen yhteiseen oppimiseen ihmisoikeuksista