27
April
2022

Miasta praw człowieka w Unii Europejskiej - Praktyczne wskazówki

Przewodnik ten jest wsparciem dla miast, które planują rozwijać działania na rzecz poszanowania praw człowieka na poziomie lokalnym. Opracowano go, aby zachęcić władze lokalne do uzgodnienia wspólnych standardów w zakresie praw człowieka. Myślą przewodnią jest zachęcanie do wzajemnej dyskusji, uczenia się i wymiany w obszarze praw człowieka i praw podstawowych w przestrzeni miejskiej i regionalnej. Niniejszy przewodnik jest wynikiem współpracy Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) z grupą miast praw człowieka oraz różnymi specjalistami i specjalistkami w UE. Przewodnik opracowano, biorąc pod uwagę praktyki i doświadczenia miast, regionów, ekspertów i ekspertek, organizacji oraz sieci międzynarodowych; można je znaleźć w sprawozdaniu FRA Human rights cities in the EU: A framework for reinforcing rights locally [Miasta praw człowieka w UE: ramy wzmacniania praw na szczeblu lokalnym].
Informacje ogólne

Ramy dla miast praw człowieka obejmują podstawy, struktury i narzędzia, które mogą pomóc miastom w całościowym i zrównoważonym uwzględnianiu praw człowieka w ich pracy.
Zestawiono tutaj niezbędne elementy, które można stosować w sposób elastyczny, dostosowany do kontekstu lokalnego i zasobów miasta.
Narzędzia stanowią wsparcie dla struktur, które z kolei włączają stosowne prawa i zasady do prac władz miejskich.

Ramy w skrócie

Podstawy - Zobowiazania
miasta na rzecz
praw człowieka

 • Zobowiazanie do poszanowania, ochrony
  i przestrzegania praw i wolnosci zapisanych w Karcie
  praw podstawowych Unii Europejskiej oraz w prawie UE
 • Zobowiazanie do ochrony, poszanowania
  i przestrzegania miedzynarodowych standardów praw
  człowieka
 • Zobowiazanie do realizacji celów zrównowazonego
  rozwoju ONZ i Agendy na rzecz zrównowazonego
  rozwoju 2030
 • Zobowiazanie do udziału w miedzynarodowych
  mechanizmach monitorowania

Struktury - Mechanizmy pomagajace
w uwzglednianiu praw
człowieka w codziennej pracy

 • Przyjecie deklaracji potwierdzajacej
  zobowiazanie miasta do przestrzegania
  praw człowieka
 • Wyznaczenie wybranego
  przedstawiciela ds. praw człowieka
 • Utworzenie biura lub
  wydziału ds. praw człowieka
 • Ustanowienie konsultacyjnej rady
  partycypacyjnej ds. praw człowieka
 • Ustanowienie urzedu ds.
  przeciwdziałania dyskryminacji lub
  lokalnego rzecznika praw obywatelskich
 • Roczne sprawozdanie na temat
  praw człowieka w miescie
 • Współpraca i rozwijanie partnerstw
  z krajowymi, unijnymi
  i miedzynarodowymi organami
  zajmujacymi sie kwestia praw człowieka

Narzedzia - Metody i zasoby wspierajace
działania na rzecz praw człowieka

 • Właczenie kwestii praw człowieka do
  głównego nurtu prac i działan w miastach
 • Stosowanie współpracy na rzecz
  rozwoju opartego na prawach człowieka
  we wszystkich działaniach miast
 • Rozwijanie wiedzy przez szkolenia
  i edukacje w zakresie praw człowieka
 • Uwzglednianie kwestii praw człowieka
  w procesie sporzadzania budzetu
  i udzielania zamówien
 • Opracowanie i wdrozenie lokalnego
  planu działania na rzecz praw człowieka
 • Sprawdzenie zgodnosci decyzji
  lokalnych z prawami człowieka
 • Przyblizanie obywatelom i obywatelkom
  tematyki praw człowieka
 • Monitorowanie i ocena pracy
  miasta w sposób partycypacyjny
 • Współpraca transnarodowa i wkład
  w partnerska wymiane i wzajemne uczenie sie
  miedzy miastami w zakresie praw człowieka