27
April
2022

Mensenrechtensteden in de Europese Unie - Praktische richtsnoeren

Deze gids kan steden helpen zich sterker in te zetten om de mensenrechten te eerbiedigen. Het doel ervan is lokale overheden aan te moedigen strengere mensenrechtennormen vast te stellen. Het idee is om wederzijds te leren over mensenrechten en grondrechten aan te moedigen en te bevorderen. Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA), een groep mensenrechtensteden en diverse beroepsbeoefenaars in de EU hebben de handen ineengeslagen om deze gids op te stellen. De gids bouwt voort op de veelbelovende praktijken en ervaringen van steden, regio’s, deskundigen, internationale organisaties en netwerken die te vinden zijn in het FRA-verslag Human Rights cities in the EU: A framework for reinforcing rights locally.
Overzicht

Het kader voor mensenrechtensteden richt zich op de grondslagen, structuren en instrumenten die steden kunnen helpen de mensenrechten op holistische en duurzame wijze in hun werk te integreren.Het omvat de noodzakelijke elementen die op flexibele wijze kunnen worden toegepast naargelang de lokale context en de middelen van de stad. De instrumenten ondersteunen de structuren, die op hun beurt de grondslagen — de rechten en beginselen — integreren in het werk van de stad.

Het kader in een notendop

Grondslagen - Verbintenissen van de stad voor de mensenrechten

 • De in het Handvest van de grondrechten van de eu en het Unierecht verankerde rechten en vrijheden eerbiedigen, beschermen en naleven
 • Internationale mensenrechtennormen beschermen, eerbiedigen en naleven
 • De SDG’s van de VN en de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling verwezenlijken
 • Bijdragen aan internationale monitoringmechanismen

Structuren - Mechanismen en procedures om te helpen de mensenrechten te integreren in het dagelijks werk

 • Een verklaring aannemen ter bevestiging van de verbintenissen van de stad op het gebied van de mensenrechten
 • Een gekozen vertegenwoordiger voor mensenrechten benoemen
 • Een mensenrechtenbureau of -afdeling oprichten
 • Een raadgevende participatieve raad voor mensenrechten oprichten
 • Een antidiscriminatiebureau oprichten of een lokale ombudspersoon aanwijzen
 • Jaarlijks verslag uitbrengen over de mensenrechten in de stad
 • Samenwerken en partnerschappen ontwikkelen met nationale, EU- en internationale mensenrechtenorganen

Instrumenten- Methoden en middelen ter ondersteuning van mensenrechtenactiviteiten

 • Mensenrechten mainstreamen in het werk en de activiteiten van de stad
 • Een op mensenrechten gebaseerde aanpak toepassen in alle activiteiten van de stad
 • Kennis ontwikkelen door middel van opleiding en mensenrechteneducatie
 • Mensenrechten in aanmerking nemen in de begrotings- en aanbestedingsprocedures
 • Een lokaal actieplan voor de mensenrechten opstellen en uitvoeren
 • Nagaan of lokale besluiten verenigbaar zijn met de mensenrechten
 • Het werk van de stad op participatieve wijze monitoren en evalueren
 • Bewustzijn scheppen bij mensen over mensenrechten
 • Transnationaal samenwerken en bijdragen aan de intercollegiale uitwisseling en wederzijds leren tussen steden op het gebied van mensenrechten