21
March
2018

Handboek over het Europese non-discriminatierecht. Editie 2018

Het Europese non-discriminatierecht, dat met name wordt gevormd door de EU-richtlijnen inzake non-discriminatie en door artikel 14 van en protocol 12 bij het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, verbiedt discriminatie op basis van diverse contexten en gronden. Dit handboek onderzoekt het Europees non-discriminatierecht dat voortvloeit uit deze twee complementaire bronnen, en maakt daarbij geen onderscheid tussen beide, tenzij daar waar ze van elkaar afwijken.
Het bevat ook verwijzingen naar andere instrumenten van de Raad van Europa,
met name het Europees Sociaal Handvest, en naar relevante instrumenten van de Verenigde Naties.
Met de indrukwekkende jurisprudentie die door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
en het Hof van Justitie van de Europese Unie op het gebied van non-discriminatie werd opgebouwd,
lijkt het zinvol om een toegankelijk handboek te verschaffen voor rechtsbeoefenaars (zoals rechters,
aanklagers en advocaten) en rechtshandhavers in de EU-lidstaten, de lidstaten van de Raad van
Europa en daarbuiten.

Inhoud

  1. Inleiding tot het Europese non‑discriminatierecht: context, evolutie en kernbeginselen
  2. Categorieën discriminatie
  3. Rechtvaardiging voor een minder gunstige behandeling in het kader van het Europese non-discriminatierecht
  4. Geselecteerde gebieden van bescherming
  5. Beschermde gronden
  6. Procedurele kwesties in de non-discriminatiewetgeving