21
March
2018
New language versions: Lithuanian, Portuguese and Slovak
28 October 2021

Eiropas diskriminācijas novēršanas tiesību rokasgrāmata. 2018. gada izdevums

Eiropas diskriminācijas novēršanas tiesību akti, jo īpaši ES diskriminācijas novēršanas direktīvas, un Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 14. pants un Protokols Nr. 12 aizliedz diskrimināciju dažādos kontekstos un dažādu pamatu dēļ. Šajā rokasgrāmatā Eiropas diskriminācijas novēršanas tiesības, kas izriet no šiem abiem avotiem, ir aplūkotas kā savstarpēji papildinošas sistēmas, tās izmantojot kā savstarpēji aizstājamas, ciktāl tās pārklājas, vienlaikus uzsverot atšķirības, ja tādas pastāv.
Pārskats

Tajā ir arī atsauces uz citiem Eiropas Padomes instrumentiem, jo īpaši uz Eiropas Sociālo hartu, kā arī uz attiecīgajiem Apvienoto Nāciju Organizācijas instrumentiem. Ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Eiropas Savienības Tiesas iespaidīgo judikatūru diskriminācijas novēršanas jomā, šķiet lietderīgi pieejamā veidā nodrošināt rokasgrāmatu, kas paredzēta praktizējošiem juristiem – piemēram, tiesnešiem, prokuroriem un advokātiem, kā arī tiesībaizsardzības amatpersonām – ES un Eiropas Padomes dalībvalstīs un ārpus tām.