21
March
2018
New language versions: Lithuanian, Portuguese and Slovak
28 October 2021

Príručka o európskom antidiskriminačnom práve. Vydanie 2018

Európske antidiskriminačné právo ustanovené antidiskriminačnými smernicami EÚ, ako aj článkom
14 Európskeho dohovoru Rady Európy o ochrane ľudských práv a základných slobôd a jeho protokolu
č. 12 zakazuje diskrimináciu v celom rade súvislostí a na základe rozmanitých dôvodov. V tejto
príručke sa skúma európske antidiskriminačné právo prameniace z týchto dvoch zdrojov ako
komplementárnych systémov, pričom sa z nich striedavo vychádza v rozsahu, v akom sa prekrývajú,
a zdôrazňujú sa prípadné rozdiely.
Prehľad

Obsahuje tiež odkazy na iné nástroje Rady Európy, najmä na Európsku sociálnu chartu, ako aj na relevantné nástroje Organizácie Spojených národov. Na základe rozsiahleho súboru judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie v oblasti zákazu diskriminácie sa javí ako užitočné prístupnou formou predložiť príručku určenú pre odborníkov pracujúcich v oblasti práva, napr. sudcov, prokurátorov a právnikov, ako aj príslušníkov orgánov presadzovania práva, v členských aj nečlenských štátoch EÚ a Rady Európy.