21
March
2018
New language versions: Lithuanian, Portuguese and Slovak
28 October 2021

Håndbog om europæisk lovgivning om ikke-forskelsbehandling – 2018-udgave

Den europæiske lovgivning om ikke-forskelsbehandling, som består af EU’s direktiver om ikkeforskelsbehandling og artikel 14 i den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK) samt protokol nr. 12 hertil, forbyder forskelsbehandling i en række sammenhænge og af en række årsager. I denne håndbog ser vi på EU-lovgivningen om ikke-forskelsbehandling i henhold til disse to kilder som komplementære systemer, idet de vil blive brugt i flæng, hvis de overlapper hinanden, mens evt. forskelle vil blive fremhævet.
Oversigt

Den indeholder også henvisninger til andre af Europarådets retsakter, navnlig den europæiske socialpagt, samt til relevante FN-retsakter. Med den imponerende retspraksis, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og Den Europæiske Unions Domstol har udviklet inden for ikke-forskelsbehandling, forekom det hensigtsmæssigt at udarbejde en tilgængelig håndbog beregnet for retsvæsenets aktører i EU’s og Europarådets medlemsstater og for andre aktører såsom dommere, anklagere og advokater samt retshåndhævelsesmyndigheder.