21
March
2018

Europos nediskriminavimo teisės vadovas – 2018 m. leidimas

Pagal Europos nediskriminavimo teisę, kurią sudaro pirmiausia ES nediskriminavimo direktyvos ir
Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvų apsaugos konvencijos 14 straipsnis bei Protokolas Nr. 12,
draudžiama diskriminuoti įvairiomis aplinkybėmis ir įvairiais pagrindais. Šiame vadove iš šių dviejų
šaltinių kilusi Europos nediskriminavimo teisė nagrinėjama kaip viena kitą papildančios sistemos;
jomis pakaitomis remiamasi – tiek, kiek jos sutampa, ir atkreipiamas dėmesys į skirtumus, jei jų
yra.
Apžvalga

Jame taip pat yra nuorodų į kitus Europos Tarybos dokumentus, visų pirma Europos socialinę chartiją, bei atitinkamus Jungtinių Tautų organizacijos dokumentus. Atsižvelgiant į įspūdingą Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką nediskriminavimo srityje, atrodo naudinga prieinamai pristatyti vadovą, skirtą ES ir Europos Tarybos valstybių narių ir ne tik jų praktikuojantiems teisininkams, kaip antai teisėjams, prokurorams ir advokatams, taip pat teisėsaugos pareigūnams.