21
March
2018
New language versions: Lithuanian, Portuguese and Slovak
28 October 2021

Euroopa võrdse kohtlemise õiguse käsiraamat. 2018. aasta väljaanne

Diskrimineerimine eri kontekstides ja alustel on keelatud Euroopa võrdse kohtlemise õigusega, mille moodustavad ELi võrdse kohtlemise direktiivid ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikkel 14 ja konventsiooni protokoll nr 12. Käesolevas käsiraamatus vaadeldakse nendest kahest allikast lähtuvaid Euroopa võrdse kohtlemise õigusnorme üksteist täiendavate süsteemidena, tuginedes neile vaheldumisi ja rõhutades samas ka erinevusi (kui neid esineb).
Ülevaade

Samuti on käsiraamatus viited muudele Euroopa Nõukogu õigusaktidele, eelkõige Euroopa sotsiaalhartale, samuti asjakohastele ÜRO õigusaktidele. Võttes arvesse Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Euroopa Liidu Kohtu muljet avaldavat kohtupraktikat võrdse kohtlemise valdkonnas, tundus asjakohane koostada Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu liikmesriikide õigusala töötajatele – näiteks kohtunikele, prokuröridele, juristidele ja õiguskaitseametnikele – suunatud lihtsalt kasutatav käsiraamat.