20
November
2015

Lapse õigusi käsitleva Euroopa õiguse käsiraamat

Lapsed on täieõiguslikud õiguste kandjad. Nad on kõikide inim- ja põhiõiguste kandjad ning nende
eripärasid arvestavate erinormide subjektid. Selle käsiraamatu eesmärk on selgitada, kuidas Euroopa
õiguses ja kohtupraktikas käsitletakse laste konkreetseid huve ja vajadusi.

Samuti kajastatakse selles vanemate ja eestkostjate või teiste seaduslike esindajate tähtsust ning viidatakse vajaduse korral juhtudele, kus õigused ja kohustused on antud peaasjalikult laste hooldajatele. Käsiraamatu eesmärk on suurendada teadlikkust ja teadmisi õigusnormide kohta, mis kaitsevad ja edendavad Euroopas lapse õigusi. See on esimene teabeallikas nii Euroopa Liidu kui ka Euroopa Nõukogu õigusnormide kohta kõnealuses valdkonnas ning selles selgitatakse, kuidas käsitletavaid küsimusi reguleeritakse vastavalt liidu õigusele, sealhulgas Euroopa Liidu põhiõiguste hartale, ning Euroopa inimõiguste konventsioonile, Euroopa sotsiaalhartale ja muudele Euroopa Nõukogu dokumentidele. Käsiraamat on ette nähtud õigusvaldkonna üldspetsialistidele, kohtunikele, prokuröridele, lastekaitseametnikele ning teistele spetsialistidele ja organisatsioonidele, kes vastutavad lapse õiguste juriidilise kaitse tagamise eest. Selles selgitatakse olulisemaid kohtuasju, esitades kokkuvõtlikult nii Euroopa Kohtu kui ka Euroopa Inimõiguste Kohtu tähtsamad kohtulahendid.