20
November
2015

Podręcznik prawa europejskiego dotyczącego praw dziecka

Dzieci są pełnoprawnymi posiadaczami praw – beneficjentami wszystkich praw człowieka i praw
podstawowych oraz podmiotami, które ze względu na swoje cechy szczególne podlegają
przepisom szczególnym. Celem niniejszego podręcznika jest pokazanie, w jaki sposób konkretne
interesy i potrzeby dzieci są uwzględnione w europejskim prawie i orzecznictwie.

Przedstawiono w  nim również znaczenie rodziców i  opiekunów lub innych przedstawicieli prawnych, a  także w stosownych przypadkach odniesiono się do sytuacji, w których prawa i obowiązki nadane są głównie opiekunom dzieci. Celem tego podręcznika jest podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy na temat norm prawnych, które chronią i  promują prawa dziecka w  Europie. Jest on punktem odniesienia zarówno do prawa Unii Europejskiej (UE), jak i do prawa Rady Europy (RE) związanego z tymi obszarami tematycznymi, i zawiera objaśnienia poszczególnych regulacji w tym zakresie w prawie UE, w tym Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, oraz w europejskiej konwencji praw człowieka  (EKPC), Europejskiej karcie społecznej  (EKS) i  innych instrumentach Rady Europy. Podręcznik przeznaczony jest dla prawników praktyków niespecjalizujących się w tej dziedzinie, sędziów, prokuratorów, organów ds. ochrony dzieci oraz innych praktyków i organizacji odpowiedzialnych za zapewnienie ochrony prawnej praw dziecka. Opisano w  nim kluczowe orzecznictwo, streszczając najważniejsze orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC).