Publication date: 20 November 2015

Наръчник по европейско право в областта на правата на детето

Децата са пълноценни носители на права. Те са носители на всички човешки и основни права, а също и субекти на специално регулиране с оглед на техните особени характеристики. Настоящият наръчник има за цел да илюстрира по какъв начин европейското законодателство и съдебна практика отчитат специфичните интереси и потребности на децата. Той илюстрира също така значението на родителите/настойниците или други законни представители и когато е уместно посочва случаите, когато правата и отговорностите са възложени в най-голяма степен на лицата, които полагат грижи за децата.

Общ преглед

Наръчникът е  разработен с цел повишаване на осведомеността и обогатяване на познанията за правните стандарти, които защитават и утвърждават правата на детето в Европа. Той е справочник по правото на Европейския съюз (ЕС) и  Съвета на Европа (СЕ), свързано с  тези тематични области, и  обяснява как е  уреден всеки въпрос съгласно правото на ЕС, включително Хартата на основните права на Европейския съюз, както и съгласно Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), Европейската социална харта (ЕСХ) и други правни инструменти на Съвета на Европа. Наръчникът е  предназначен за юристи, които не са специалисти в  областта на правата на детето, съдии, прокурори, органи по закрила на детето и други професионалисти и  организации, които са натоварени да осигуряват правна защита на правата на детето. В наръчника е обяснена ключова съдебна практика, като са обобщени най-важните решения на Съда на Европейския съюз (СЕС) и на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ).

Related