20
November
2015

Handbok om europeisk rätt rörande barnets rättigheter

Barn har alldeles egna rättigheter. De är berättigade till alla mänskliga och grundläggande rättigheter
och omfattas av ett särskilt regelverk med tanke på deras särskilda egenskaper. Syftet med denna
handbok är att visa hur europeisk lagstiftning och rättspraxis tar till vara barns särskilda intressen
och behov.

Den beskriver också föräldrars, vårdnadshavares eller andra juridiska företrädares betydelse och anger i tillämpliga fall var rättigheter och ansvar i första hand innehas av barnens vårdnadshavare. Denna handbok syftar till att öka medvetenheten och förbättra kunskapen om de rättsnormer som skyddar och främjar barns rättigheter i Europa. Den är en första referenspunkt för både unionsrätten och Europarådets regelverk avseende dessa ämnesområden och förklarar hur varje fråga regleras enligt unionsrätten och enligt EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna, Europakonventionen, den europeiska sociala stadgan och Europarådets övriga instrument. Handboken är utformad för icke specialister som är jurister, domare, åklagare, myndigheter som arbetar med att skydda barn samt andra yrkesutövare och organisationer som ansvarar för att säkerställa att barnets rättigheter får rättsligt skydd. Den förklarar viktig rättspraxis och sammanfattar betydelsefulla avgöranden från såväl Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) som Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen).