Vad är grundläggande rättigheter?

© Unsplash/Oliver Cole
Grundläggande rättigheter är de grundläggande rättigheter och friheter som alla människor i EU har. De är desamma oavsett varifrån du kommer, vad du har för övertygelse eller hur du väljer att leva.

Dessa rättigheter ger uttryck för viktiga principer som värdighet, rättvisa, respekt och jämlikhet. De fungerar som normer för hur vi lever och arbetar i Europa i dag.

De grundläggande rättigheterna är en central del av det europeiska projektet: de har gjorts rättsligt bindande genom EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna, och FRA arbetar för att skydda och främja dem.

Trots detta finns det många utmaningar för utövandet av de grundläggande rättigheterna. FRA samlar in och analyserar data för att förstå och ta itu med dessa problem.

Vi samarbetar med EU-institutionerna, EU-länderna och det civila samhället. Tillsammans bidrar vi till att göra de grundläggande rättigheterna till verklighet för alla som bor i EU.

Vad är EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna?

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna är EU:s regelverk för mänskliga rättigheter. I 50 artiklar fastställs de rättigheter och friheter som alla i EU åtnjuter.

I stadgans allmänna bestämmelser beskrivs hur den ska tolkas och tillämpas. EU-länderna är skyldiga att respektera och följa stadgan när de agerar inom ramen för EU-lagstiftningen.

Stadgan utarbetades 1999 av Europeiska konventet. Ett år senare proklamerades den av Europaparlamentet. Den fick full rättslig verkan genom Lissabonfördraget den 1 december 2009.

När är myndigheter skyldiga att tillämpa stadgan?

Stadgan om de grundläggande rättigheterna är bindande för EU-länderna ”endast när dessa tillämpar unionsrätten”. EU-lagstiftningen är dock ofta tillämplig på nationell nivå. Den påverkar viktiga delar av EU-ländernas lagstiftning och politik.

Därför är domare, politiker, statstjänstemän och rättsutövare viktiga företrädare för stadgan. Stadgan gäller närhelst de arbetar inom ramen för EU-lagstiftningen.

Att tillämpa stadgan är av stor vikt för att genomföra EU-lagstiftningen på ett korrekt sätt. FRA:s handbok om tillämpning av stadgan om de grundläggande rättigheterna fungerar som en vägledning.