Kaj so temeljne pravice?

© Unsplash/Oliver Cole
Temeljne pravice so osnovne pravice in svoboščine, ki veljajo za vsakogar v EU. So enake ne glede na to, od kod prihajate, v kaj verjamete ali kako živite.

S temi pravicami se izvajajo pomembna načela, kot so dostojanstvo, pravičnost, spoštovanje in enakost. Na njihovi podlagi so določeni današnji evropski standardi za življenje in delo.

Temeljne pravice so osrednji del evropskega projekta. EU jih je zapisala v Listino temeljnih pravic. FRA je bila ustanovljena, da bi jih varovala in spodbujala.

Kljub tej dediščini se pri uveljavljanju temeljnih pravic pojavljajo številni izzivi. FRA zbira in analizira podatke, da bi razumela in obravnavala te težave.

Delamo v partnerstvu z institucijami EU, državami članicami in civilno družbo. Skupaj si prizadevamo, da temeljne pravice dejansko veljajo za vse prebivalce EU.

Kaj je Listina EU o temeljnih pravicah?

Listina Evropske unije o temeljnih pravicah je osnovni akt Evropske unije o človekovih pravicah. V njenih 50 členih so združene pravice in svoboščine, ki veljajo za vsakogar v EU.

V splošnih določbah Listine je zapisano, kako natančno jo je treba razumeti in uporabljati. Države članice morajo spoštovati in upoštevati Listino, kadar delujejo v okviru prava EU.

Listino je sestavilo predsedstvo Evropske konvencije leta 1999, Evropski parlament pa jo je razglasil leto pozneje. Poln pravni učinek je Listina dobila z Lizbonsko pogodbo 1. decembra 2009.

Kdaj morajo organi uporabljati Listino?

Listina o temeljnih pravicah je za države članice zavezujoča „samo, ko izvajajo pravo Unije“, vendar se pravo EU pogosto uporablja na nacionalni ravni ter vpliva na velik del prava in oblikovanja politik v državah članicah.

To pomeni, da so sodniki, politiki, vladni uslužbenci in pravniki osrednji izvajalci Listine. Listina se uporablja vedno, kadar delujejo v okviru prava EU.

Uporaba Listine je bistvena za ustrezno izvajanje prava Unije. Smernice v zvezi s tem so na voljo v priročniku o uporabi Listine o temeljnih pravicah.