Mitä ihmisoikeudet ovat?

© Unsplash/Oliver Cole
Perusoikeudet tarkoittavat perusoikeuksia ja -vapauksia, jotka kuuluvat kaikille EU:ssa. Ne ovat samat riippumatta siitä, mistä olet kotoisin, mihin uskot tai miten elät.

Näillä oikeuksilla tuetaan ihmisarvon, oikeudenmukaisuuden, kunnioituksen ja yhdenvertaisuuden kaltaisia tärkeitä periaatteita. Ne asettavat vaatimukset sille, miten nyky-Euroopassa eletään ja työskennellään.

Perusoikeudet ovat Euroopan yhdentymisen ytimessä, ja EU on vahvistanut ne perusoikeuskirjassaan. Perusoikeusvirasto perustettiin suojelemaan ja edistämään perusoikeuksia.

Tästä perinnöstä huolimatta perusoikeuksien käyttöön liittyy monia haasteita. Perusoikeusvirasto kerää ja analysoi tietoja, jotta näitä ongelmia voidaan ymmärtää ja niihin puuttua.

Teemme yhteistyötä EU:n toimielinten, jäsenvaltioiden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Yhdessä autamme tekemään perusoikeuksista totta kaikille EU:ssa asuville.

Mikä EU:n perusoikeuskirja on?

Euroopan unionin perusoikeuskirjassa eritellään EU:n ihmisoikeudet. Sen 50 artiklaan on koottu yhteen oikeudet ja vapaudet, jotka kuuluvat jokaiselle EU:ssa.

Perusoikeuskirjan yleisissä säännöksissä kerrotaan yksityiskohtaisesti perusoikeuskirjan tulkinnasta ja soveltamisesta. Jäsenvaltioiden on kunnioitettava ja noudatettava perusoikeuskirjaa, kun ne soveltavat EU:n oikeutta.

Eurooppa-valmistelukunta laati perusoikeuskirjan vuonna 1999. Vuotta myöhemmin Euroopan parlamentti antoi siitä juhlallisen julistuksen. Perusoikeuskirja sai täyden oikeusvaikutuksen Lissabonin sopimuksen myötä 1. joulukuuta 2009.

Milloin viranomaisten on sovellettava perusoikeuskirjaa?

Perusoikeuskirja sitoo jäsenvaltioita ”ainoastaan silloin, kun ne soveltavat unionin oikeutta”. EU:n oikeutta kuitenkin usein sovelletaan kansallisella tasolla. Se vaikuttaa suureen osaan jäsenvaltioiden lakeja ja politiikkaa.

Tämän vuoksi tuomarit, poliitikot, virkamiehet ja oikeusalan toimijat ovat keskeisiä perusoikeuskirjan edistäjiä. Perusoikeuskirjaa sovelletaan aina, kun he työskentelevät EU:n oikeuden kanssa.

Perusoikeuskirjan soveltaminen on keskeistä EU:n lainsäädännön asianmukaisessa täytäntöönpanossa. Siihen saa ohjeita perusoikeusviraston käsikirjasta Perusoikeuskirjan soveltaminen.