You are here:

I Osasto Ihmisarvo

 • 1 artikla- Ihmisarvo

   Ihmisarvo on loukkaamaton. Sitä on kunnioitettava ja suojeltava.

 • 2 artikla- Oikeus elämään

   1. Jokaisella on oikeus elämään.

   2. Ketään ei saa tuomita kuolemaan eikä teloittaa.

 • 3 artikla- Oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen

   1. Jokaisella on oikeus ruumiilliseen ja henkiseen koskemattomuuteen.

   2. Lääketieteen ja biologian alalla on noudatettava erityisesti seuraavia vaatimuksia ja kieltoja:

   a) asianomaisen henkilön vapaaehtoinen ja asiaan vaikuttavista seikoista tietoisena annettu suostumus, joka on hankittu laissa säädettyjä menettelytapoja noudattaen;

   b) ihmisten geneettiseen jalostamiseen tähtäävien käytäntöjen kielto, erityisesti sellaisten, joiden tavoitteena on ihmisten valikointi;

   c) kielto hankkia taloudellista hyötyä ihmisruumiista ja sen osista sellaisinaan;

   d) ihmisten jäljentämistarkoituksessa tapahtuvan kloonauksen kielto.

 • 4 artikla- Kidutuksen sekä epäinhimillisen tai halventavan rangaistuksen ja kohtelun kielto

   Ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista epäinhimillisellä tai halventavalla tavalla.

 • 5 artikla- Orjuuden ja pakkotyön kielto

   1. Ketään ei saa pitää orjana tai maaorjana.

   2. Ketään ei saa vaatia tekemään pakkotyötä tai muuta pakollista työtä.

   3. Ihmiskauppa kielletään.

I Osasto Ihmisarvo