Co jsou základní práva?

© Unsplash/Oliver Cole
Základní práva jsou souborem základních práv a svobod náležejících všem lidem v EU. Jsou stejná bez ohledu na to, odkud pocházíte, v co věříte nebo jak žijete.

Tato práva prosazují důležité zásady, jako je důstojnost, spravedlnost, respekt a rovnost. Stanoví normy pro to, jak dnes žijeme a pracujeme v Evropě.

Základní práva jsou ústředním bodem evropského projektu. EU je zakotvila ve své Listině základních práv. Agentura FRA byla zřízena za účelem jejich ochrany a podpory.

Navzdory tomuto odkazu čelí uplatňování základních práv mnoha problémům. Agentura FRA shromažďuje a analyzuje údaje za účelem jejich pochopení a řešení.

Spolupracujeme s orgány EU, členskými státy a občanskou společností. Společně pomáháme učinit ze základních práv realitu pro všechny, kdo v EU žijí.

Co je Listina základních práv Evropské unie?

Listina základních práv EU je listinou lidských práv Evropské unie. Jejích 50 článků spojuje práva a svobody, které náleží všem lidem v EU.

Obecná ustanovení v Listině podrobně vysvětlují její výklad a uplatňování. Členské státy jsou povinny Listinu dodržovat a plnit její zásady při jednání v rámci práva EU.

Listinu vypracoval Konvent o budoucnosti Evropy v roce 1999. Evropský parlament ji vyhlásil o rok později. Listina nabyla plné právní účinnosti společně s Lisabonskou smlouvou dne 1. prosince 2009.

Kdy jsou orgány povinny uplatňovat Listinu?

Listina základních práv je pro členské státy závazná „pouze při… provádění právních předpisů Unie“. Právo EU je však často uplatňováno na vnitrostátní úrovni. Listina má vliv na značnou část právních předpisů a tvorbu politik členských států.

Díky tomu jsou soudci, politici, vládní úředníci a právníci klíčovými činiteli Listiny. Listina je uplatňována vždy, když vykonávají svou práci v rámci práva EU.

Uplatňování Listiny má zásadní význam pro řádné provádění práva EU. Rady lze nalézt v Příručce agentury FRA o uplatňování listiny základních práv.