You are here:

Článek 25 - Práva starších osob

Unie uznává a respektuje práva starších osob na to, aby vedly důstojný a nezávislý život a podílely se na společenském a kulturním životě.

  Text:

  Tento článek čerpá z článku 23 revidované Evropské sociální charty a článků 24 a 25 Charty základních sociálních práv pracovníků Společenství. Účast na sociálním a kulturním životě samozřejmě zahrnuje i účast na politickém životě.

  Source:
  Úřední věstník Evropské unie C 303/17 - 14.12.2007

  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Tato vysvětlení byla původně vyhotovena pod vedením prezídia Konventu, který vypracoval Listinu základních práv Evropské unie. Byla aktualizována pod vedením prezídia Evropského konventu s ohledem na změny návrhu znění Listiny provedené Konventem (zejména článků 51 a 52) a na vývoj práva Unie. Ačkoliv sama nemají právní závaznost, jsou cenným výkladovým nástrojem pro vyjasnění ustanovení Listiny.

35 results found

 • Charter of Fundamental Rights and Freedoms
  URL:
  Charter of Fundamental Rights and Freedoms
  Country:
  Czechia

  Article 30 (1) Citizens have the right to adequate material security in old age and during periods of work incapacity, as well as in the case of the loss of their provider. (2) Everyone who suffers from material need has the right to such assistance as is necessary to ensure her a basic living standard. (3) Detailed provisions shall be set by law.

 • Listina základních práv a svobod
  URL:
  Listina základních práv a svobod
  Country:
  Czechia

  Článek 30 (1) Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele. (2) Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek. (3) Podrobnosti stanoví zákon.

 • Instrument of Government
  URL:
  Instrument of Government
  Country:
  Sweden

  Chapter 1 - Basic principles of the form of government: Article 2 (…) The public institutions shall combat discrimination of persons on grounds of gender, colour, national or ethnic origin, linguistic or religious affiliation, functional disability, sexual orientation, age or other circumstance affecting the individual. (...)

 • Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform
  URL:
  Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform
  Country:
  Sweden

  1 kapitlet - Statsskickets grunder: 2 §(…) Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person. (…)

 • Constitutión Española
  URL:
  Constitutión Española
  Country:
  Spain

  Artículo 50 Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

 • Constitution of the Kingdom of Spain
  URL:
  Constitution of the Kingdom of Spain
  Country:
  Spain

  Section 50 The public authorities shall guarantee, through adequate and periodically updated pensions, a sufficient income for citizens in old age. Likewise, and without prejudice to the obligations of the families, they shall promote their welfare through a system of social services that provides for their specific problems of health, housing, culture and leisure.

 • Constitution of the Slovak Republic
  URL:
  Constitution of the Slovak Republic
  Country:
  Slovakia

   Article 39 (1) Citizens have the right to adequate material provision in old age, in the event of work disability, as well as after losing their provider.(...) (3) Details concerning rights listed in paragraphs 1 and 2 shall be laid down by law.

 • Ústava Slovenskej republiky
  URL:
  Ústava Slovenskej republiky
  Country:
  Slovakia

  Čl. 39 (1) Občania majú právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa.(...) (3) Podrobnosti o právach podľa odsekov 1 a 2 ustanoví zákon.

 • Constituição da República Portuguesa
  URL:
  Constituição da República Portuguesa
  Country:
  Portugal

  Artigo 72.º (Terceira idade) 1. As pessoas idosas têm direito à segurança económica e a condições de habitação e convívio familiar e comunitário que respeitem a sua autonomia pessoal e evitem e superem o isolamento ou a marginalização social. 2. A política de terceira idade engloba medidas de carácter económico, social e cultural tendentes a proporcionar às pessoas idosas oportunidades de realização pessoal, através de uma participação activa na vida da comunidade.

 • Constitution of the Portuguese Republic
  URL:
  Constitution of the Portuguese Republic
  Country:
  Portugal

  Article 72 (The elderly) (1) The elderly shall possess the right to economic security and to conditions in terms of housing and family and community life that respect their personal autonomy and avoid and overcome isolation or social marginalisation. (2) The policy for the elderly shall include measures of an economic, social and cultural nature that tend to provide elderly people with opportunities for personal fulfilment by means of an active participation in community life.

 • Constitution of the Republic of Poland
  URL:
  Constitution of the Republic of Poland
  Country:
  Poland

  Article 19The Republic of Poland shall take special care of veterans of the struggle for independence, particularly war invalids. Article 671. A citizen shall have the right to social security whenever incapacitated for work by reason of sickness or invalidism as well as having attained retirement age.(...)Article 68(...)3. Public authorities shall ensure special health care to children, pregnant women, handicapped people and persons of advanced age.

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  URL:
  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  Country:
  Poland

  Art. 19 Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych. Art. 671. Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego.(...)Art. 68(...)3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.

 • Constitution of Malta
  URL:
  Constitution of Malta
  Country:
  Malta

   Constitution of MaltaArticle 17(…) (2) Workers are entitled to reasonable insurance on a contributory basis for their requirements in case of accident, illness, disability, old-age and involuntary unemployment. (…)

 • Constitution of the Republic of Lithuania
  URL:
  Constitution of the Republic of Lithuania
  Country:
  Lithuania

  Article 38. The duty of children shall be to respect their parents, to take care of them in their old age, and to preserve their heritage. Article 52. The State shall guarantee its citizens the right to receive old-age and disability pensions, as well as social assistance in the event of unemployment, sickness, widowhood, the loss of the breadwinner, and in other cases provided for by law.

 • Lietuvos Respublikos Konstitucija
  URL:
  Lietuvos Respublikos Konstitucija
  Country:
  Lithuania

  38 straipsnis. Vaikų pareiga - gerbti tėvus, globoti juos senatvėje ir tausoti jų palikimą. 52 straipsnisValstybė laiduoja piliečių teisę gauti senatvės ir invalidumo pensijas, socialinę paramą nedarbo, ligos, našlystės, maitintojo netekimo ir kitais įstatymų numatytais atvejais.

 • Constitution of the Republic of Latvia
  URL:
  Constitution of the Republic of Latvia
  Country:
  Latvia

  109. Everyone has the right to social security in old age, for work disability, for unemployment and in other cases as provided by law.

 • Latvijas Republikas Satversme
  URL:
  Latvijas Republikas Satversme
  Country:
  Latvia

  109. Ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos.

 • Constitution of the Italian Republic
  URL:
  Constitution of the Italian Republic
  Country:
  Italy

  Art. 38. (...) Workers have the right to be assured adequate means for their needs and necessities in the case of accidents, illness, disability, old age and involuntary unemployment. (…)

 • Costituzione della Repubblica Italiana
  URL:
  Costituzione della Repubblica Italiana
  Country:
  Italy

  Art. 38. (...) I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

 • Constitution of Ireland
  URL:
  Constitution of Ireland
  Country:
  Ireland

  Article 45.4.1. The state pledges itself to safeguard with especial care the economic interests of the weaker sections of the community, and, where necessary, to contribute to the support of the infirm, the widow, the orphan, and the aged. Article 45.4.2. The state shall endeavour to ensure that the strength and health of workers, men and women, and the tender age of children shall not be abused and that citizens shall not be forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their sex, age or strength.

2 results found