Vnitrostátní instituce pro lidská práva, subjekty pro rovné zacházení a veřejní ochránci práv

Agentura FRA úzce spolupracuje s vnitrostátními institucemi pro lidská práva, subjekty pro rovné zacházení a veřejnými ochránci práv, a to prostřednictvím každoročních zasedání a zapojením vybraných subjektů do navrhování a provádění projektů agentury FRA, jakož i prostřednictvím činností v oblasti spolupráce, které souvisejí s šířením zjištění agentury FRA a následnými opatřeními, která z nich vyplývají. Mezi agenturou FRA a těmito subjekty probíhá pravidelná výměna informací.

Papírový řetěz z lidí

Subjekty pro rovné zacházení

Právní předpisy EU vyžadují, aby členské státy zřídily subjekt nebo subjekty na podporu rovného zacházení na základě rasy nebo etnického původu a genderu či pohlaví. Agentura FRA spolupracuje se subjekty pro rovné zacházení prostřednictvím jejich koordinační struktury Equinet (evropská síť vnitrostátních orgánů pro rovné zacházení) a prostřednictvím přímé dvoustranné spolupráce. Mezi agenturou FRA a sítí Equinet, jakož i se členy sítě Equinet, se pravidelně konají setkání na tematickém základě. Agentura FRA je rovněž pravidelně zvána, aby se podílela na školeních a seminářích sítě Equinet.

Více informací o subjektech pro rovné zacházení naleznete zde:

Vnitrostátní instituce pro lidská práva

Vnitrostátní instituce pro lidská práva jsou nezávislými orgány zřízenými ze zákona a v souladu s „pařížskými zásadami“ schválenými Organizací spojených národů. Vnitrostátní instituce pro lidská práva jsou pověřeny ochranou a prosazováním lidských práv na vnitrostátní úrovni v souladu s mezinárodními normami a standardy v oblasti lidských práv. Agentura FRA spolupracuje s vnitrostátními institucemi pro lidská práva pomocí Evropské sítě vnitrostátních institucí pro lidská práva a prostřednictvím přímé dvoustranné spolupráce. Agentura FRA a vnitrostátními instituce pro lidská práva se rovněž každoročně schází na tematických setkáních.

Pro více informací o vnitrostátních institucích pro lidská práva viz dále:

Veřejní ochránci práv

Veřejní ochránci práv jsou nezávislými a snadno dostupnými kontrolními mechanismy vnitrostátní veřejné správy. V několika členských státech byla veřejným ochráncům práv svěřena pravomoc sledovat uplatňování určitých norem v oblasti lidských práv, zejména práva na řádnou správu, které je zakotveno v Listině základních práv Evropské unie. Mandát veřejných ochránců práv v EU a jejich pravomoci se značně liší. Agentura FRA spolupracuje s veřejnými ochránci práv na různých úrovních a neustále hledá způsoby, jak spolupráci posílit.

Kontakt:

NHRBteam@fra.europa.eu