OSN, OBSE a další mezinárodní organizace

Agentura spolupracuje s Organizací spojených národů (OSN), Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), Radou Evropy a dalšími mezinárodními organizacemi. Tato spolupráce vyplývá ze zakládajícího nařízení agentury FRA a zahrnuje odborné konzultace, konference a semináře, jakož i sdílení údajů a informací. Spolupráce vytváří synergie a optimalizuje zdroje s cílem zabránit zdvojování pracovní činnosti. Pomáhá také zajistit, aby se práce různých organizací vzájemně doplňovala tak, že doporučení a poradenství budou lépe sladěna.

Tato stránka poskytuje informace o spolupráci agentury FRA s následujícími subjekty:

Organizace spojených národů

Agentura spolupracuje s celou řadou orgánů OSN. Shromažďuje například cílená zjištění členských států EU a předkládá je orgánům OSN zřízeným smlouvami v oblasti lidských práv a k provedení zvláštních postupů OSN. Je rovněž podkladem pro proces všeobecného pravidelného přezkumu ze strany OSN.

Agentura FRA se pravidelně setkává s Úřadem vysokého komisaře OSN pro lidská práva, Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), Úřadem OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC), Rozvojovým programem OSN (UNDP), Dětským fondem OSN (UNICEF), Mezinárodní organizací pro migraci (IOM) a Mezinárodní organizací práce (MOP).

Zaměření činnosti agentury FRA na cíle udržitelného rozvoje

Cíle udržitelného rozvoje stanoví globální rozvojové cíle na období 2015–2030. Nahrazují rozvojové cíle tisíciletí pro léta 2000 až 2015. Sedmnáct cílů udržitelného rozvoje, které koordinuje OSN, stanoví rámec pro velkou část světové rozvojové a vícestranné spolupráce. Níže uvedená tabulka poskytuje přehled cílů udržitelného rozvoje, přičemž je propojuje s nejdůležitějšími články Listiny základních práv EU. Uvádí rovněž příklady souvisejících projektů agentury FRA.

Nástroje propojující cíle udržitelného rozvoje s nástroji v oblasti lidských práv:

K plnění cílů udržitelného rozvoje přispívají státy a občanská společnost, avšak také subjekty, jako například obchodní společnosti. Na začátku období 2015–2030 se snahy zaměřují na to, aby 230 ukazatelů obsahovalo údaje uspořádané v rámci 169 cílů a 17 cílů udržitelného rozvoje. Agentura FRA k tomu přispívá tím, že spolupracuje s úřadem Eurostat na naplnění ukazatelů na úrovni EU a že se podílí na metodických konzultacích na úrovni OSN.

OSN si dne 10. prosince 2018 připomíná 70. výročí Všeobecné deklarace lidských práv celoroční kampaní na podporu lidských práv.

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě

Agentura FRA úzce spolupracuje s Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), zejména s jejím Úřadem pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR). Tato spolupráce zahrnuje společné činnosti v členských státech EU.

Mezi příklady této spolupráce patří:

Boj proti trestným činům z nenávisti

Agentura FRA a úřad ODIHR spolupracují s cílem pomoci státům evidovat a shromažďovat údaje o trestných činech z nenávisti. Společně pořádají vnitrostátní pracovní semináře, které poskytují technickou pomoc vnitrostátním orgánům pro vymáhání práva a orgánům činným v trestním řízení. Tato iniciativa následovala po vydání Praktické příručky o shromažďování a sledování údajů o trestné činnosti z nenávisti úřadu ODIHR v roce 2014. Úřad ODIHR se rovněž účastní podskupiny pro metodiky evidence údajů o trestných činech z nenávisti, kterou agentura FRA koordinuje.

Odhalování rozsahu násilí na ženách

Průzkum týkající se násilí na ženách provedený agenturou FRA se stal zdrojem spolehlivých a srovnatelných údajů o rozsahu, povaze a důsledcích násilí na ženách v členských státech EU. Odbor sekretariátu OBSE pro rovnost žen a mužů zahájil podobný průzkum týkající se dobrých životních podmínek a bezpečnosti žen na základě průzkumu agentury FRA. Zahrnuje řadu zemí mimo EU v jihovýchodní Evropě, ve východní Evropě a na jižním Kavkazu. Agentura FRA poskytovala v průběhu celého průzkumu prováděného organizací OBSE technické poradenství – první výsledky se očekávají v roce 2019.

Podpora účasti osob se zdravotním postižením na politickém životě

Agentura FRA je součástí skupiny odborníků úřadu ODIHR, která se zabývá účastí osob se zdravotním postižením na politickém a veřejném životě. Tato skupina poskytuje poradenství úřadu ODIHR v otázkách souvisejících se zdravotním postižením a příslušným vývojem v jednotlivých zúčastněných státech organizace OBSE. Skupina se poprvé sešla ve Skopje dne 22. června 2017.

Agentura FRA rovněž úzce spolupracuje s Vysokým komisařem organizace OBSE pro národnostní menšiny.

Ostatní mezinárodní organizace

Kromě toho agentura spolupracuje s dalšími mezinárodními organizacemi, například s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Mezinárodním střediskem pro rozvoj migrační politiky (ICMPD) a s dalšími subjekty mezinárodní povahy, zejména poskytovateli Fondů EHP a Norska.

Fondy EHP a Norska Agentura spolupracuje s poskytovateli Fondů EHP a Norska jako strategický partner při ochraně, prosazování a dodržování základních práv. Cílem spolupráce je podpořit koncepci a realizaci programů a projektů financovaných z Fondů EHP a Norska ve vybraných členských státech EU. Jejím cílem je rovněž zvýšit povědomí o základních právech, bojovat proti sociálnímu vyloučení a diskriminaci a podporovat související iniciativy občanské společnosti.

Agentura je jednou ze tří mezinárodních partnerských organizací, které podporují Fondy EHP a Norska na strategické úrovni s cílem zajistit, aby programy a projekty dodržovaly evropské a mezinárodní normy.

Agentura FRA s fondy spolupracuje třemi různými způsoby:

  1. Jako mezinárodní partnerská organizace poskytuje agentura poradenství a účastní se několika programů fondů, a to v Česku na téma „lidská práva, začleňování Romů a domácí a genderově podmíněné násilí“ a v Řecku na téma „začleňování Romů a posilování jejich postavení“.
  2. Jako mezinárodní projektový partner na úrovni projektu, včetně Bulharska, Česka a Řecka.
  3. Spolupráce a strategická komunikace o akcích EU souvisejících se základními právy, jako je společná konference s předsednictvím Rady EU a poskytovateli Fondů EHP a Norska, a to vždy, když předsednictví EU zastává jeden ze států, kterým je z fondů poskytována podpora. Fondy jsou rovněž strategickým partnerem fóra agentury pro základní práva a poskytují finanční podporu pro účast delegátů a účast v poradním výboru fóra. 

Fondy EHP a Norska jsou příspěvky Islandu, Lichtenštejnska a Norska na snižování hospodářských a sociálních rozdílů v Evropě a posilování dvoustranných vztahů s patnácti státy, které jsou jejich příjemci.

Více informací o Fondech EHP a Norska je k dispozici v následujícím videu: 

Portál s informacemi o Fondech EHP a Norska